Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych.

   Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu, może jednorazowo otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PERON) środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel.
Minister Pracy i Polityki Społecznej określi w drodze rozporządzenia warunki oraz tryb przyznawania i zwrotu środków.
Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu - najczęściej są to Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie (MOPR) - właściwej ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.
Wzór wniosku zostanie określony w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Maksymalna wysokość przyznanych środków nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Przyznane środki udzielane są zgodnie z zasadami de minimis.
Osoba niepełnosprawna, która otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli z przyczyn leżących po jej stronie zostały naruszone warunki umowy.
Osoba niepełnosprawna nie otrzyma tych pieniędzy, gdy ten sam cel sfinansuje wcześniej z innej pomocy finansowej uzyskanej z pieniędzy publicznych.

Marcin Gumieniak - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20191064, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON