Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Rola i zadania psychologa w procesie orzekania o niepełnosprawności - propozycje zmian w systemie pozarentowego orzecznictwa o niepełnosprawności.

   Propozycje wprowadzenia do polskiego systemu orzecznictwa zmian zakładają wprowadzenie przede wszystkim biospołecznego modelu niepełnosprawności, opartego o koncepcję i założenia Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF-WHO, Genewa, 2001). Zgodnie z tym paradygmatem celem orzeczników winna być ocena ograniczeń w pełnieniu ról społecznych wynikających ze stanu zdrowia. Planowane zmiany zakładają przesunięcie akcentów z oceny uszczerbku zdrowia na ocenę ograniczeń w pełnieniu ról życiowych, które dany problem zdrowotny generuje (ról społecznych, zawodowych i osobistych).
   Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF-WHO, Genewa, 2001) pozwala oszacować ograniczenia, jakich doświadcza osoba w swoim otoczeniu zarówno domowym, społecznym jak i zawodowym. Dokonano wyboru typowych w Polsce aspektów funkcjonowania jednostki, których zaburzenia z powodu utraty zdrowia mogą stanowić kryterium oceny stopnia niepełnosprawności: uczenie się i stosowanie wiedzy, porozumiewanie się, mobilność, samoobsługa, życie domowe, kontakty społeczne, edukacja i praca.
   Psycholog to jeden z wielu specjalistów, który może być powołany w skład zespołu orzekającego o niepełnosprawności. Celem jego pracy jest określenie stopnia niepełnosprawności orzekanej osoby niepełnosprawnej spowodowanej naruszeniem psychicznej i intelektualnej sprawności, wskazanie możliwych sposobów kompensacji stwierdzonych dysfunkcji będących jej przyczyną.
   Psycholog powołany do składu orzekającego uczestniczy we wszystkich etapach procesu orzeczniczego przewidzianego w procedurze. Procedura rozpoczyna się od zapoznania z dokumentacją, następnie rozmowy i wywiadu, diagnozy psychologicznej, analizy materiału aż do ostatniego etapu związanego z podejmowaniem decyzji na wspólnym posiedzeniu wszystkich członków składu orzekającego o orzeczeniu niepełnosprawności danej osoby, jej stopniu i wskazaniu odpowiedniej formy wsparcia.
   Aby określić rodzaj i stopień trudności orzekanego w codziennym funkcjonowaniu potrzebna jest ocena funkcji psychicznych, które warunkują sprawne wykonywanie określonych czynności. Trudności i ograniczenia w tym zakresie spowodowane są uszkodzeniami organizmu i/lub jego funkcji. Ich istnienie wymaga udokumentowania. W przypadku, gdy zaburzenia mogą być uwarunkowane przyczynami psychicznymi, niezbędne jest przeprowadzenie badań psychologicznych lub odwołanie się do dostarczonej dokumentacji badawczej.
   Dla potrzeb orzecznictwa psychologicznego o niepełnosprawności badania te powinny objąć następujący zakres funkcji psychicznych i sfer funkcjonowania:
-uwaga,
-percepcja,
-pamięć i uczenie się,
-mowa,
-myślenie,
-sprawność intelektualna,
-procesy emocjonalno-motywacyjne,
-relacje interpersonalne;.
   Jednocześnie nie jest konieczne ani potrzebne w każdym przypadku dokonywać pełnego zakresu badań. Psycholog dokonuje oceny wyłączenie tych funkcji i sfer, które mają znaczenie przy weryfikacji postawionych hipotez diagnostycznych w każdym indywidualnym przypadku. Przystępując do badań psycholog bazuje na swojej wiedzy dotyczącej przebiegu procesu diagnostycznego - metod diagnostycznych, wnioskowania i interpretacji wyników badań oraz umiejętności posługiwania się konkretnymi technikami. Wiarygodność i trafność wyników gwarantuje posługiwanie się wystandaryzowanymi metodami, które posiadają dobre wskaźniki psychometryczne i w posługiwaniu, którymi psycholog ma doświadczenie (przeprowadzenie badania, obliczenia, interpretacja wyników). Jednocześnie kompetencje i kwalifikacje psychologów uczestniczących w orzekaniu o niepełnosprawności do celów pozarentowych będą stanowić przedmiot następnego artykułu, do którego lektury zachęcam już w Nowym 2008 Roku;-).

Źródło:
"Nowe kryteria kwalifikujące do niepełnosprawności oraz procedury postępowania - propozycje zmian. Materiały szkoleniowe dla psychologów". Instytut Medycyny Pracy im.prof. J.Nofera. Publikacja przygotowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską Pl2003/004-379.01.06 Społeczno-zawodowa aktywizacja osób niepełnosprawnych. MIPS.2006.

 

Agnieszka Chmielewska - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20191146, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON