Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Kobieta pracująca - równouprawnienie czy dyskryminacja?

   Konstytucja gwarantuje każdemu Polakowi równość wobec prawa (art. 32) oraz prawo identycznego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny. To właśnie ten akt prawny wprowadza zasadę równych praw dla kobiet i mężczyzn. Oznacza to, że kobiety w Polsce mają te same prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Zasada ta dotyczy także równego prawa do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagrodzenia za pracę tej samej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.
   Ponadto konstytucja zapewnia wszystkim obywatelom prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach (art. 60). Warto pamiętać, że każdemu gwarantuje wolność wybory i wykonania zawodu oraz wybrania miejsca pracy. Wszyscy mają prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 32). Pracownikom przysługują dni wolne od pracy i coroczne płatne urlopy (art. 32). Niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, a więc nieusprawiedliwione, negatywne lub krzywdzące działanie.
   Istnieje kilka typowych sytuacji, w których możesz mieć do czynienia z dyskryminacją. Dyskryminowanym można być nie tylko w pracy, ale już na etapie jej poszukiwania. Także utrata pracy może być następstwem dyskryminowanego zachowania.
   Zjawisko to może przybierać postać dyskryminacji pośredniej - istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia występują dysproporcje związane np. z warunkami zatrudnienia i dotyczą znacznej liczby pracowników. Z kolej dyskryminacja bezpośrednia występuje w odniesieniu do konkretnego pracownika, który ze względu na płeć, niepełnosprawność itp., bezprawnie zostaje pozbawiony lub ograniczony w prawach.
   Polacy chętnie deklarują poparcie idei równouprawnienia kobiet i mężczyzn. W większości podzielają opinię, że prawo obowiązujące w Polsce wystarczająco zapewnia kobietom mężczyzn równe traktowanie w życiu rodzinnym 63%, publicznym 54% i zawodowym 54%.
   Jednak Polki nie są zadowolone ze swej sytuacji życiowej. Blisko połowa z nich uważa, że lepiej żyje się mężczyznom. Aż 48% pytanych pań jest przekonana o istnieniu dyskryminacji wobec kobiet. Wiele doświadcza tego typu traktowania w sferze zatrudnienia i wykonywania zawodu. Uważają, że główną tego przyczyną jest płeć, wiek oraz niepełnosprawność.
   Jak wynika z badań CBOS, co piąta pytana osoba, która spotkała się z dyskryminacją, wskazuje, że kobiety otrzymują niższe wynagrodzenie za tę samą pracę, nie są traktowane na równi z mężczyznami, stosuje się wobec nich mobbing lub ze względu na płeć maja trudności w znalezieniu pracy. Panie też rzadziej awansują. Co siódmy badany twierdzi, że kobiety dyskryminuje się nie ze względu na płeć, ale dlatego, że mają dzieci bądź są w ciąży.
   Kobiety częściej niż mężczyźni przyznają, że zetknęły się z przypadkiem dyskryminacji wobec nich. Z kolej ponad 80% mężczyzn twierdzi, że nigdy nie spotkali się z dyskryminacją wobec kobiet.


źródło - Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji

Kamil Skowron - asystent osób niepełnosprawnych

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20190990, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON