Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Stypendium do kontynuowania nauki dla bezrobotnych do 25 roku życia cz. 2

   W celu uzyskania stypendium na kontynuowanie nauki dla bezrobotnych do 25 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, z rodzin o niskich dochodach, należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy wniosek o przyznanie stypendium. Do wniosku należy załączyć:
- zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające kontynuowanie nauki,
- zaświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie, umożliwiające obliczenie "dochodu rodzinnego" tj. sumy miesięcznej dochodów w rodzinie.

Podstawę do ustalenia dochodu mogą stanowić:
- zaświadczenie o wysokości zarobków osób pracujących w rodzinie,
- odcinek emerytury i renty,
- zaświadczenie o zasiłkach,

Wysokość stypendium wynosi 50% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.
Stypendium wypłaca się:
- z dołu,
- za okresy miesięczne,
- w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później jednak, niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który stypendium jest wypłacane.

Stypendium przysługuje również za okres choroby i macierzyństwa poświadczony zaświadczeniem lekarskim.
Osoba bezrobotna zainteresowana kontynuowaniem nauki w szkole ponadgimnazjlanej lub wyższej może otrzymać bezpłatną pomoc w wyborze zawodu odpowiadającego predyspozycjom zawodowym i potrzebom rynku pracy oraz w wyborze odpowiedniej szkoły.
Pomocy takiej udziela doradca zawodowy:
- w powiatowym urzędzie pracy,
- w centrum informacji i planowania kariery zawodowej funkcjonującym w ramach wojewódzkiego urzędu pracy.

Kamil Skowron - Asystent osób niepełnosprawnych

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20190996, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON