Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Weekendowy system czasu pracy.

Pracodawca nie narusza przepisów, proponując nowo przyjmowanym pracownikom, że zatrudni ich tylko w piątki, soboty, niedziele oraz święta.
Z określoną w taki sposób ofertą zatrudnienia ma prawo wystąpić. Jeżeli po wstępnych negocjacjach z pracownikiem, co do sposobu zatrudnienia go odnośnie do tej osoby zostanie przyjęty weekendowy system czasu pracy, to nawet wówczas pracownik powinien wystąpić z wnioskiem na piśmie o ustalenie dla niego takiego systemu.

Wniosek pracownika o zmianę systemu czasu pracy bądź o zatrudnienie go
w weekendowym systemie czasu pracy może zostać napisany przez niego nawet odręcznie, nie wymaga zachowania żadnej specjalnej formy. Nie musi też być sporządzony na przeznaczonym do tego formularzu. Przepisy kodeksu pracy nie określają też, jakie elementy powinien zawierać. Pracownik jednak powinien sprecyzować w nim w sposób konkretny i zrozumiały swoje oczekiwania, co do nowego systemu czasu pracy, w którym chciałby zostać zatrudniony.

Pracownik nie musi uzasadniać, z jakiego powodu prosi o zmianę systemu czasu pracy, a także, dlaczego wybiera zaproponowany przez siebie system. Pisemny wniosek pracownika pracodawca przechowuje w jego aktach osobowych w części B. Z wnioskiem o zatrudnienie w systemie pracy weekendowej może też wystąpić pracownik, który już jest zatrudniony w firmie w innym systemie czasu pracy. W takiej sytuacji pracownik składa wniosek na piśmie o zmianę systemu czasu pracy i proponuje, w jaki sposób w nowym systemie chciałby ją świadczyć: przez ile dni w tygodniu, w które dni i przez ile godzin dziennie. Może nawet zaproponować, że w poszczególnych dniach będzie pracował przez inną liczbę godzin. Powinien też zaproponować długość trwania okresu rozliczeniowego.

Pracodawca nie ma obowiązku uwzględnić złożonego wniosku. Może odmówić i nie zmienić pracownikowi dotychczasowego systemu czasu pracy bądź też rozpocząć z nim negocjacje odnośnie do warunków zatrudnienia na przykład liczby godzin dziennie, przez które świadczona byłaby praca w poszczególne dni.

Zasadą jest, że systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy (jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników) albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (a więc zatrudnia mniej niż 20 pracowników).

Wyjątek od tej zasady, w kwestii stosowania systemów czasu pracy, dotyczy:

W obu przypadkach zastosowanie wobec pracownika wymienionych systemów czasu pracy jest możliwe wyłącznie na pisemny wniosek pracownika. Pracodawca nie ma zatem możliwości podjęcia samodzielnej decyzji i polecenia pracownikowi wykonywania pracy w systemie skróconego tygodnia pracy lub w systemie pracy weekendowej. Może natomiast nie przychylić się do wniosku pracownika zainteresowanego wykonywaniem pracy w jednym z tych systemów czasu pracy. Jeżeli jednak dojdzie do uwzględnienia wniosku pracownika, warunki stosowania systemu skróconego tygodnia pracy lub systemu pracy weekendowej powinny być przedmiotem umowy o pracę z zainteresowanym pracownikiem. Ustalenia przyjęte w umowie o pracę nie mogą oczywiście naruszać norm ustawowych. W obu przypadkach przepisy ograniczają dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin, przewidują maksymalnie 1-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, zaś w odniesieniu do systemu pracy weekendowej wskazują dni, które mogą być dla pracownika dniami roboczymi.

źródło: twoja firma.pl

Marcin Dula - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20145669, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON