1 procent
zobacz >>>

Pośrednictwo pracy jako element rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

   Pośrednictwo pracy jako istotny element rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, stanowi zespół działań służących wzmocnieniu szans tej grupy osób na współczesnym rynku pracy. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy - rehabilitacja zawodowa "jest częścią ogólnego procesu rehabilitacji i polega na udzieleniu osobie niepełnosprawnej takich usług, jak: poradnictwo zawodowe, szkolenie zawodowe i zatrudnienie w celu umożliwienia jej uzyskania, utrzymania i awansu w odpowiedniej pracy, a poprzez to integrację lub reintegrację w życie społeczne" (Zalecenie MOP nr 168).
   Rehabilitacja zawodowa przebiega w kilku etapach. Jest to proces, w którym zatrudnienie na stanowisku odpowiednio dopasowanym do umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych, a także psychofizycznych sprawności poprzedza poradnictwo zawodowe oraz przygotowanie do pracy, kończy natomiast opieka nad zatrudnioną osobą niepełnosprawną, zwłaszcza w początkowym okresie adaptacji do nowego środowiska pracy - fizycznego i społecznego. Konstytucja w naszym kraju zapewnia osobom niepełnosprawnym takie same prawa, jak pozostałym obywatelom, w tym również prawo do pracy. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych przyjęta uchwałą z dnia 1 sierpnia 1997 r. (M.P. nr 50 poz. 475) w sposób szczególny reguluje prawa osób niepełnosprawnych, podkreślając również, że osoby niepełnosprawne mają "prawo do pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z ich kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz do korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach dostosowanych do ich potrzeb". Podstawowym aktem prawnym dotyczącym omawianych w naszym kraju jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 123poz. 776) reguluje ona większość kwestii związanych z rehabilitacją zawodową, społeczną oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, a także określa obowiązki i uprawnienia zakładów pracy w tym zakresie (za: Majewski, Szczepanowska, 1998).

Źródło
Majewski T., Szczepanowska B., (1998). Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. W: Szczepanowska B., Ostrowska A. (red) Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego nr 10. Warszawa: KUP.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r., Nr 123, poz. 776 z późn. Zmianami)
Zalecenie nr 168 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych z 1983 r. Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej 1-3, 1992 r.

 

Agnieszka Chmielewska - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2020r.
Stronę odwiedzono 18470416, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON