Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Pośrednictwo pracy w kontekście polityki Unii Europejskiej wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych.

   Zwróćmy uwagę we wstępie na formy organizacyjne pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej. Zadania z omawianego zakresu realizowane są przez:

   Przystępując do sformułowania określonych wniosków, które mogłyby wpłynąć na zwiększenie efektywności działań prowadzonych na rzecz promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz poprawy jakości życia tej grupy osób przeanalizujmy zasady będące integralną częścią polityki

   Unii Europejskiej wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych (za: Majewski, 1999, 2002):

  1. Prawo wszystkich osób niepełnosprawnych do pracy, także osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
  2. Wyrównywanie szans w zatrudnieniu poprzez likwidację wszelkich barier ograniczających zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, wpływających na ich mniejsza efektywność w wykonywaniu pracy.
  3. Równouprawnienia w zatrudnianiu i wykonywaniu zawodu osób pełno i niepełnosprawnych, realizowane poprzez brak dyskryminacji na poziomie rekrutacji, przystosowania stanowiska pracy do potrzeb pracownika niepełnosprawnego, stworzenia warunków do rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji i awansu, rozwiązywania stosunku pracy.
  4. Preferowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
  5. Subsydiowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w celu zrekompensowania pracodawcom ewentualnych dodatkowych kosztów ponoszonych przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej.
  6. Integracja działań na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez włączenie partnerów społecznych (organizacji pracodawców i osób niepełnosprawnych).

   W odniesieniu do tak sformułowanych wytycznych działań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, należy podkreślić, że obecna polityka wobec tych kwestii w naszym kraju powinna być bardziej aktywna. Instytucje odpowiedzialne za realizację zadań z tego zakresu powinny w sposób bardziej efektywny i skuteczny poszukiwać odpowiednich miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz wspierać pracodawców w rozwiązywaniu problemów dotyczących zatrudniania tej grupy osób. Ponadto warto, w ramach struktur unijnych, w których obecnie funkcjonujemy, korzystać z doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań i praktyk innych krajów członkowskich (np. związanych z zatrudnieniem wspomaganym). Niezbędna jest ściślejsza współpraca między władzami państwowymi i jednostkami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zachodzi konieczność większego włączenia się i zaangażowania organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie pośrednictwa pracy dla tej grupy. Chodzi tutaj o wykorzystanie potencjału wiedzy i doświadczenia tych organizacji oraz przejęcie przez nie większej odpowiedzialności. Wydaje się, że wskazana jest ściślejsza współpraca z urzędami pracy, komplementarne bądź samodzielne realizowanie zadań z tego zakresu. Włączenie się Polski do UE w 2004 roku otworzyło przed nami możliwości aktywnego oddziaływania na zmianę sytuacji zawodowej w naszym kraju, pozwoliło także podjąć działania zmierzające do pomocy osobom znajdującym się w szczególnie niekorzystnej sytuacji zawodowej, do których bez wątpienia należą osoby niepełnosprawne. Pozyskiwanie i wykorzystanie środków unijnych na rozwój zatrudnienia osób niepełnosprawnych pozwala na realizowanie i planowanie dalszych działań, z zakresu szeroko rozumianej rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, której pośrednictwo pracy stanowi część integralną (za: Majewski, 2006, 2006/1, K.Kępa, 2006).

Źródła
- Kępa K. (2007). Doradztwo Zawodowe dla osób bezrobotnych. Materiały szkoleniowe dla studentów WSNS w Lublinie.
- Majewski T. (2002). Systemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Warszawa: Dział Wydawnictw Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej.
- Majewski T. (1999). Systemy rehabilitacji zawodowej w krajach Europy Zachodniej. Warszawa: Dział Wydawnictw Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej.
- Majewski T. (2006). Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych. Materiały z konferencji "Mapa drogowa do pracy" Lublin 29.03.2006
- Majewski T. (2006/1). Praca zawodowa - ważny wyznacznik jakości życia osób niepełnosprawnych (polityka Unii Europejskiej wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych). W: Palak Z. (red). Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Lublin: Wydaw. UMCS

 

Agnieszka Chmielewska - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2020r.
Stronę odwiedzono 19466794, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON