Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Bo w życiu warto mieć pasje...

   Wybór zawodu powinien być złożonym procesem decyzyjnym. Niestety niejednokrotnie młodzi ludzie wybierają zawód kierując się zasadą obowiązującej aktualnie mody. Obowiązują mody na zdobywanie zawodu: prawnika, marketingowca, informatyka itd. Czasem wybór ten pociąga zdobycie zawodu niezgodnego z własnymi predyspozycjami zawodowymi a także zawodu nieprzystosowanego do potrzeb aktualnego rynku pracy. Takie niewłaściwe decyzje skutkują stratami o charakterze ekonomicznym - ponoszenie kosztów zwianych z przekwalifikowaniem lub koszty emocjonalne - poczucie braku spełnienia w środowisku pracy. Na nasze decyzje o wyborze kierunku kształcenia niewątpliwy wpływ mają nasze zainteresowania zawodowe a także szersze zainteresowania otaczającym światem. Zainteresowanie jest to „względnie trwała obserwowalna dążność do poznawania otaczającego świata, przybierająca postać ukierunkowanej aktywności poznawczej o określonym nasileniu, przejawiająca się w selektywnym stosunku do otaczających zjawisk, to znaczy:

  1. w dostrzeganiu określonych cech przedmiotów oraz związków, zależności między nimi, a także wybranych problemów;
  2. w dążeniu do ich zbadania, poznania, rozwiązania oraz
  3. w przeżywaniu różnorodnych uczuć (pozytywnych i negatywnych) związanych z nabywaniem i posiadaniem wiedzy

   Według M. Przetacznikowej "zainteresowanie ujmowane jako proces zakłada określony stosunek do przedmiotów lub osób. Stosunek ten cechuje tendencja do mobilizacji uwagi i trwałego jej skupiania na przedmiocie, dążenie do zajmowania się nim i pozytywne nastawienie uczuciowe. Stosunek ten ma charakter poznawczy: przedmiot budzi zaciekawienie, a jego poznawanie wiąże się z przyjemnością".
   Posiadanie w życiu pasji powoduje, że nasz rozwój ma charakter pełny. Wybór obszaru zainteresowań powoduje, że człowiek zgłębia wiedzę z tej dziedziny, dostarcza to jemu pozytywnych przeżyć emocjonalnych a poprzez to przyczynia się do rozwoju osobowości. Doprecyzowanie naszego pola zainteresowań zawodowych sprzyja optymalizacji w doborze środowiska pracy a tym samym zwiększa szansę osiągnięcia sukcesu na stanowisku pracy. Psychologowie i doradcy zawodowi posiadają metody, które pozwalają na doprecyzowanie zainteresowań zawodowych i doboru kierunku kształcenia, wyboru stanowiska pracy, zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej. Wśród zainteresowań wyróżnia się następujące: naukowe, przyrodnicze, literackie, artystyczne, muzyczne, biurowe, mechaniczne, matematyczne, społeczne itd.
   Istotnym pozostaje posiadanie ogólnorozwojowych pasji, które wpływają na nasze zainteresowania zawodowe a czasem bywają ich uzupełnieniem. Niejednokrotnie pasje osobiste mają mało wspólnego z wykonywanym zawodem. To czyni życie ludzkie bogatym i ciekawym, dodatkowo daje człowiekowi azyl i odpoczynek po pracy. Nasze zainteresowania to także jeden z punktów, który zamieszczany jest w profesjonalnym CV. Pracodawcy podczas rozmów kwalifikacyjnych często sięgają do tego wymiaru funkcjonowania. Rozmowa o czymś co nas pochłania, czemu poświęcamy wiele uwagi, co jest nam bliskie powoduje, że "pojawia się błysk w oku" i mamy szansę na pozytywną autoprezentację przed naszym potencjalnym pracodawcą. Podczas takiej naszej prezentacji pracodawca ma szansę przekonania się, że ten człowiek z pasją być może będzie potrafił z równą pasją podchodzić do wykonywania obowiązków służbowych. Dobrze mieć w zespole pracowników ludzi ciekawych, dbających o własny rozwój. Optymalnie jest wówczas, kiedy trafimy na pracodawcę, który posiada zbieżne z nami zainteresowania. Taka sytuacja sprowadza rozmowę na odmienny od oficjalnego ton, który sprzyja wzrostowi prawdopodobieństwa uzyskania zatrudnienia. Poszczególnym grupom zawodowym wypada mieć określony rodzaj zainteresowań, aby zaistnieć w pełni w swojej grupie zawodowej.
   Kiedy wyjeżdżam na wakacje z człowiekiem z pasją, którego punktem zainteresowania jest heraldyka mogę być pewna, że wszystkie herby pojawiające się na trasie naszej podróży będą mi przybliżone w taki sposób, że będzie to fascynująca lekcja historii w rzeczywistości.
   Jeśli pasją osoby jest pielęgnacja kwiatów. To zapewne jeśli znajdę się w jej domu będę miała okazję podziwiać piękne kwiaty i zapoznać się z tajnikami pielęgnacji tych roślin. A jeszcze może się tak zdarzyć, że zostaną mi ofiarowane kwiaty, które staną się ozdobą mojego domu lub ogrodu.
   Jeśli pasją danej osoby jest wspinacza górska to jej opowieści o wyprawach wprowadzą nas w świat wysokich gór, poczujemy zapach górskiego powietrza i będziemy w stanie wyobrazić sobie wysiłek włożony w zdobywanie wysokich szczytów.

Źródło
A. Gurycka: Rozwój i kształtowanie zainteresowań. Warszawa 1975, s. 33-34.2.
M. Przetacznikowa: Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży. Warszawa 1967, s.214.


Anna Czarska-Kopeć - Psycholog.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20858027, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON