Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Doradztwo zawodowe wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.

   Upośledzenie umysłowe jest rodzajem niepełnosprawności, która obarczona jest największą liczbą stereotypów. Wywierają one negatywny wpływ na postawy społeczne wobec osób z upośledzeniem umysłowym. Tymczasem to właśnie pozytywne postawy społeczne, dobre nastawienie emocjonalne, podjęcie konkretnych działań pozwalają na tworzenie niezbędnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną warunków do samodzielnego i aktywnego życia.
   Praca i pełnienie roli pracownika kojarzą się zazwyczaj z dojrzałością, samodzielnością, odpowiedzialnością, profesjonalizmem, awansem i niezależnością ekonomiczną. Wymienione cechy w sposób oczywisty łączone są z dorosłością. Osoba często wymaga pomocy w sferze osobistej aby mogła zafunkcjonować w roli zawodowej.
   Należy zwrócić uwagę, że potrzeba pomocy w życiu codziennym, jest konsekwencją nie tyle ograniczeń fizycznych, ile intelektualnych. Musimy pamiętać, że stan wymagający niezbędnej pomocy w życiu z jednej strony a możliwość przygotowania się do pracy i jej podjęcia z drugiej - to dwie odrębne sprawy. W krajach o lepiej zorganizowanym systemie wsparcia coraz częściej zdarza się, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami ruchowymi, wymagająca stałej pomocy osoby drugiej, z powodzeniem podejmuje pracę. Na sukces w pracy osoby z niepełnosprawnością intelektualną składa się wiele wysiłku i przezwyciężonych trudności. Przede wszystkim wymaga to: obalenia barier wznoszonych przez negatywny stereotyp upośledzenia umysłowego, twórczego podejścia i wytrwałości w poznawaniu indywidualnych uzdolnień, zainteresowań kandydata do pracy oraz zaplanowania odpowiedniego szkolenia, znalezienia odpowiedniej dla niego pracy oraz wsparcia w toku pracy - zwłaszcza w okresie adaptacyjnym, życzliwości i profesjonalizmu tych, od których zależy powodzenie. Sukces w pracy osoby niepełnosprawnej intelektualnie jest także osiągnięciem zawodowym wszystkich tych osób, które uczestniczą w procesie orientacji zawodowej, poradnictwa zawodowego, przygotowania do pracy oraz zatrudnienia takiej osoby. Osiągnięcie sukcesu na stanowisku pracy zależy od adekwatnego wyboru stanowiska pracy a także przychylności pracodawcy.
   Doradca zawodowy pracując z osobami z upośledzeniem umysłowym musi pozbyć się negatywnego nastawienia mającego swoje podłoże w stereotypach dotyczących osób niepełnosprawnie intelektualnych. Podstawą profesjonalnej porady zawodowej jest nawiązanie dobrego kontaktu z klientem, następnie zaś poznanie dotychczasowego przebiegu jego życia, zainteresowań, zdolności i stanu zdrowia. Bardzo istotną rzeczą jest to aby doradca zawodowy pracujący z osobami upośledzonymi umysłowo potrafił szukać dodatkowych informacji o kliencie np. zasięgając opinii od opiekunów osób prowadzących warsztaty terapii zajęciowej, nauczycieli. Ważna jest także, aby po skierowaniu na ofertę pracy śledzić losy klienta i udzielać mu pomocy w przypadku pojawienia się trudnych sytuacji związanych z pracą. Zwłaszcza, że niejednokrotnie u osób z niepełnosprawnością intelektualną doświadczają trudności motywacyjnych.
   Nawiązując kontakt z osobą niepełnosprawną intelektualnie doradca zawodowy powinien wykazać większe zaangażowanie w rozmowę doradczą niż w przypadku osób sprawnych intelektualnie. Związane jest to z tym, że osoba z upośledzeniem umysłowym może mieć trudności z formułowaniem własnych myśli, zrozumieniem pytań i przedmiotu rozmowy. Doradca nie może także liczyć na twórczą w współpracę ze strony osoby upośledzonej gdyż posiada ona mniejszy wgląd we własną osobę, możliwości, co wiąże się z trudnościami w sprecyzowaniu własnych preferencji zawodowych.
Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną bardzo istotne jest, aby doradca okazywał życzliwość, prowadził rozmowę w takim miejscu i w taki sposób, aby klient miał poczucie bezpieczeństwa. Dobrym sposobem na nawiązanie pozytywnej relacji jest rozpoczęcie rozmowy od małoznaczących dla wielu, ale zachęcających do kontaktów spraw bliskich i znanych np. czym przyjechała osoba z domu, jakie jest jej ulubione zajęcie w domu, czy chodzi do warsztatu terapii zajęciowej i co tam robi. Ważne jest, aby zwracać szczególna uwagę wtedy, gdy klient przestaje lub odmawia odpowiedzi na pytanie. Może być to znak, że ma on trudności w zrozumieniu pytań. Trzeba pamiętać, że zadawane pytania jak też pozostałe wypowiedzi doradcy powinny być proste, krótkie i sformułowane w języku potocznym. Swoją wypowiedź doradca może wspomóc gestem, ilustracją nawet filmem, jeżeli taki posiada. W kontakcie z osobą niepełnosprawną należy pamiętać, aby rozmowa nie była zakłócana przez opiekunów albo rodziców osoby, którzy często przychodzą w raz z klientem. Szczególnymi sytuacjami są te, w których rodzice klienta potrafią w czasie rozmowy wymienić negatywne opinie o własnym dziecku. W celu uniknięcia takiej sytuacji zalecane jest jak największe angażowanie osoby niepełnosprawnej w rozmowę i zachęcanie jej do udzielania informacji na własny temat. Każda kolejna rozmowa doradcza powinna zacząć się od przypomnienia tego, co zostało omówione na poprzednim spotkaniu. Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną duże znaczenie mają konkretne gesty ze strony doradcy, takie jak podanie ręki, miłe spojrzenie, uśmiech, odprowadzenie do drzwi i zaproszenie na następne spotkanie. To wszystko jest formą pozytywnych wzmocnień, które budują efektywną więź między doradcą, a klientem.

Kirejczyk K.: Upośledzenie umysłowe. Warszawa: PWN 1981.
Szczepankowska B, Ostrowska A.: Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym. Warszawa: Krajowy Urząd Pracy 1998.
Witkowski T.: Osoby z niedorozwojem umysłowym. Atteneum Kapłańskie 1984 s. 195-211.

 

Anna Czarska-Kopeć - Psycholog
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20191244, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON