Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Przystosowanie stanowiska pracy dla osób z niepełnosprawnością umysłową.

   Praca jest dla każdego człowieka swoistą wartością, szansą na rozwój i zaspokojenie wielu ważnych potrzeb. Daje ona korzyści finansowe, umożliwia kontakty z otoczeniem, nawiązywanie relacji, przyjaźni. Człowiek spełniony to najczęściej osoba aktywna zawodowo, która swoją pracę traktuje jako powołanie i pasję. Z badań GUS prowadzonych w 2002 r. wynika, że praca była głównym źródłem utrzymania dla 7,7 osób % niepełnosprawnych. Brak jest dokładnych danych dotyczących osób upośledzonych umysłowo. Większość z tej grupy osób to osoby bierne zawodowo, będące uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej. Praca zawodowa w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie jest elementem zapobiegającym wykluczeniu społecznemu tej grupy osób. Podjęcie pracy oznacza dla takich osób polepszenie sytuacji bytowej, ale przede wszystkim zwiększenie poczucia własnej wartości oraz samooceny. Jest także szansą na rozwój osobowości i nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Jest to także sposób jaki człowiek upośledzony umysłowo może ubogacać się jako osoba ludzka, jako obywatel i jako pracownik. Praca zapobiega izolacji, która jest częstym problemem osób upośledzonych umysłowo. W społeczeństwie w dalszym ciągu funkcjonują stereotypy, że osoby upośledzone umysłowo nie są w stanie pracować. Doświadczenia krajowe i zagraniczne pokazują, że jest to jak najbardziej możliwe i nie dotyczy tylko osób z lekkim stopniem upośledzenia.
   Osiągnięcie powodzenia przy zatrudnianiu osób z upośledziłem umysłowym wymaga: zdobycia pewnego stopnia autonomii zewnętrznej, samodzielności osobistej i dojrzałości społecznej, wnikliwego doradztwa zawodowego określającego indywidualne predyspozycje psychofizyczne, zdolności i zainteresowania, aktywnego pośrednictwa pracy, oznaczającego poszukiwania odpowiedniego dla konkretnej osoby środowiska pracy oraz współpracy z pracodawcą i przyszłymi współpracownikami, wspierania w zatrudnieniu i monitorowania przebiegu pracy zawodowej.
   Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione, aby osoba upośledzona umysłowo mogła odnieść powodzenie w zatrudnieniu. Praca zawodowa dla osób niepełnosprawnych intelektualnie jest formą rehabilitacji społecznej, innymi słowy, jest to forma socjalizacji osób upośledzonych umysłowo do pełnienia nowych ról a konkretnie do funkcjonowania w roli pracownika. Aby rehabilitacja społeczna była efektywna należy dobrać takie środowisko pracy, które zgodne jest z możliwościami fizycznymi, psychicznymi i intelektualnymi danej osoby. Nie istnieje prosty związek między stosunkiem do pracy a poziomem rozwoju indywidualnego. Istotne są potrzeby, zainteresowania, motywy oraz poprzednie doświadczenia.
   Osoby upośledzone umysłowo mimo swoich ograniczeń mogą być bardzo dobrymi pracownikami. W przypadku tej grupy osób najistotniejsza, z punku widzenia oceny przydatności zawodowej, jest motywacja do pracy, która stanowi główny motor do działania, zdobywania nowych doświadczeń a w konsekwencji do dalszego rozwoju. Środowisko pracy powinno być także zgodne ze sprawnością fizyczną i manualną, cechami osobowości i temperamentem osoby upośledzonej. W zależności od możliwości osoba niepełnosprawna intelektualnie może zostać zatrudniona na chronionym lub otwartym rynku pracy.
   Przystosowanie stanowiska pracy powinno kompensować pewne braki i ograniczenia funkcjonalne niepełnosprawnego pracownika. W przypadku osoby upośledzonej umysłowo adaptacja stanowiska pracy będzie polegała przede wszystkim na dostosowaniu wykonywania czynności zawodowych do możliwości konkretnej osoby oraz zapewnieniu wsparcia w miejscu pracy ze strony asystenta ( trenera pracy bądź współpracowników). Dla osoby niepełnosprawnej intelektualnie do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych konieczny jest drugi pomocny człowiek.
   Niepełnosprawny intelektualnie pracownik powinien mieć postawione konkretne zadania na stanowisku pracy. Należy mu przekazać jasne instrukcje dotyczące podległości służbowej, zakresu czynności, wymiaru czasu pracy oraz sposobów postępowania w sytuacjach problemowych.
   Przystosowanie miejsca pracy, szczególnie na otwartym rynku pracy wiąże się także z przygotowaniem innych pracowników na przyjęcie niepełnosprawnego kolegi. W miejscu pracy osoba taka powinna czuć się bezpieczna i akceptowana. Wiąże się to ze szkoleniem pracowników danego zakładu, obejmującym wiedzę o specyfice niepełnosprawności intelektualnej oraz trudnościach, które towarzyszą w codziennym funkcjonowaniu tych osób.
   Zatrudnianiu osób upośledzonych umysłowo najwłaściwsze są prace pomocnicze i porządkowe. Osoby takie mogą wykonywać pracę związaną z:

   Wyżej wymienione prace nie wymagają dużej koncentracji uwagi, pomysłowości i podejmowania decyzji. Opierają się na czynnościach podzielonych na elementy a tempo pracy można dostosować do indywidualny potrzeb danej osoby.
   Przyjazne, właściwie przystosowane stanowisko pracy, umożliwiające osobie niepełnosprawnej wywiązywanie się ze swoich obowiązków to szansa na zaistnienie na rynku pracy jako pełnosprawnego pracownika.

Katarzyna Kowalczyk - Doradca zawodowy.
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20191075, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON