Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Rozwój zawodowy na tle ogólnych kategorii rozwoju człowieka.

...rozwój zawodowy należy odnosić do zagadnień związanych z ogólnym rozwojem człowieka, który trwa przez całe życie...

   Istotne z punktu widzenia kształtowania się struktur rozwoju zawodowego elementy rozwoju fizycznego i ruchowego dotyczą zdrowia fizycznego, siły (wydolność organizmu, mięśni) i wytrzymałości, sprawności fizycznej receptorów (wzrok, słuch, węch, smak, dotyk), sprawności aparatu ruchowego, koordynacji ruchów całego ciała, orientacji w schemacie całego ciała. Przy wyborze zawodu niezwykłą rolę odgrywa samoocena rozwoju fizycznego i stan zdrowia. Osoby o słabej tężyźnie fizycznej i słabym zdrowiu nie osiągną sukcesów zawodowych np. w górnictwie, rolnictwie czy w wojsku. Tym bardziej dysfunkcje poszczególnych narządów zmysłu wymagają uwzględnienia w planowaniu rozwoju zawodowego.
   Rozwój poznawczy (intelektualny) związany z ogólnym poziomem inteligencji, zdolnościami specjalnymi (np. matematyczne, artystyczne), spostrzeganiem, uwagą, różnymi rodzajami pamięci, myśleniem, wyobraźnią, zainteresowaniami, uczeniem się również ma wpływ na nasze wyboru zawodowe. Poziom naszego rozwoju poznawczego ujawnia się w tempie uczenia się, rozwiązywania zadań i problemów, przewidywaniu skutków podejmowanych działań, umiejętności planowania (np. w pracy), kreatywności i umiejętności kontroli i oceny zarówno działań własnych jak i innych ludzi. Tym samym nasz poziom rozwoju intelektualnego, a także poziom inteligencji ogólnej warunkuje wybory zawodowe uwzględniając poznawcze możliwości rozwiązywania problemów o różnym stopniu trudności, wymagające dostrzegania sensu w chaosie i niejednokrotnie wychodzenia poza dostarczone informacje. To wskazuje, że świadomość naszych predyspozycji intelektualnych wpływa na wybory zawodowe związane z zadaniami wymagającymi bądź bardziej praktycznych bądź teoretycznych umiejętności, co dotyczy ogólnego podziału na prace fizyczne i umysłowe w ramach, których również znajduje się wiele specjalności, które bazują na dodatkowych kompetencjach, które omówimy w ramach kolejnych kategorii rozwoju.
   Rozwój emocjonalny i związane z nim emocje, uczucia i nastroje mają ogromny, choć często nieuświadomiony wpływ na nasze życiowe decyzje, a także zawodowe wybory. Szczególną rolę w odniesieniu do funkcjonowania zawodowego ma tu pozytywne uczuciowe nastawienie i emocjonalne zaangażowanie w stosunku do wyboru określonego zawodu, charakteru pracy, zadań, obowiązków, emocje mogą też pobudzać do aktywności w uczeniu się i wykonywaniu zawodu. Wiele emocji powstaje w kontakcie z innymi ludźmi, to jak czujemy się w obecności innych również wpływa na preferencje pracy wśród ludzi, dla ludzi bądź w środowisku ograniczającym kontakty społeczne.
   Rozwój społeczny określany inaczej jako socjalizacja czy uspołecznienie, dotyczy przygotowania do życia w społeczeństwie, w tym pełnienia określonych ról, przestrzegania zasad i norm obowiązujących w danej społeczności. Szczególne znaczenie dla rozwoju zawodowego ma proces socjalizacji w okresie dorastania, ponieważ wówczas krystalizują się względnie stałe zainteresowania i postawy wyznaczające w istotnym stopniu kierunek dalszego rozwoju młodej osoby. Od 14-15 roku życia obserwuje się u młodzieży gotowość do podejmowania trafnych decyzji dotyczące wyboru szkoły czy przyszłego zawodu. W następnych latach (16-20 r.ż.) ma miejsce dalsza edukacja ukierunkowana na wybór przyszłego zawodu. Uzyskanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych miedzy 18-20 rż lub podjęcie decyzji o dalszym kształceniu kończy ten etap. Podjęcie zatrudnienia i wykonywanie pracy w określonym lub pokrewnym zawodzie rozpoczyna kolejny etap w rozwoju zawodowym. Osiągnięcie dojrzałości społecznej poza wymiarem związanym funkcjonowaniem w roli zawodowej dotyczy także podejmowania innych ról (małżeńskiej i rodzicielskiej). Cytując za Wiśniowiecką (2006) można podsumować, iż " Społeczna dojrzałość dorosłych widoczna jest w wykonywaniu zadań i obowiązków zawodowych, stabilizacji zawodowej, odpowiedzialności za działania i życie grupy, z którą się identyfikuje (rodzina, grupa zawodowa, środowisko pracy)". Natomiast głównymi mechanizmami socjalizacji, które odgrywają również zasadniczą rolę w kształtowaniu się naszych preferencji i wyborów zawodowych są:

   Podsumowując dotychczasowy przegląd, można powiedzieć, że rozwój zawodowy łączy wszystkie te aspekty rozwoju, które ukierunkowują zainteresowania i życie zawodowe człowieka od wczesnych lat życia aż do starości - zgodnie z przyjętą perspektywą rozwoju w ciągu całego życia.

Źródło:
Wiśniowiecka M. (2006). Psychologia rozwoju człowieka. W: Wykłady dla studentów doradztwa zawodowego WSNS w Lublinie. Lublin: 2007

Agnieszka Chmielewska - Psycholog.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20192622, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON