Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Zatrudnienie Socjalne.

   Podstawa prawna (art. 9 ust 1 pkt. 12 Ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2005; ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze).

Zatrudnienie socjalne polega na możliwości uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centralna Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej oraz zatrudnienie wspierane.
Zatrudnieniem socjalnym mogą być objęte następujące grupy osób:


   Centra integracji społecznej mogą być tworzone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta i organizację samorządową.
   Centrum może być finansowane z dotacji na pierwsze wyposażenie pochodzącej z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
   W centrach integracji społecznej uczestnicy uczą się pełnienia ról społecznych, nabywają umiejętności zawodowych, przekwalifikowują się lub podwyższają kwalifikacje zawodowe, itp.
   Po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach centrum na wniosek kierownika Centrum, pracownika socjalnego i uczestnika powiatowy urząd pracy może skierować uczestnika do pracy:


   Skierowane do pracy na okres nie krótszy niż 18 m-cy odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą a pracodawcą. Przez 12 m-cy starosta refunduje pracodawcy części wypłaconego wynagrodzenia.
   Wysokość refundacji nie może przekraczać:

  1. 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne w pierwszych 3 miesiącach;
  2. 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne w kolejnych 3 miesiącach;
  3. 40% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne w następnych 6 miesiącach.

 

Ireneusz Jóźwicki - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20161467, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON