Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Co pracodawca może potrącić z wynagrodzenia.

   Czasami pracodawca staje się pośrednikiem w egzekwowaniu zobowiązań pracownika niezwiązanych z wykonywaną przez niego pracą i z tego tytułu ma prawo potrącić z jego wynagrodzenia kwoty, jakie zatrudniony jest komuś winien. Prawo do potrąceń nie oznacza jednak, że można ich dokonywać według własnego uznania. Pracodawca musi pamiętać o tym, że przy obniżaniu wynagrodzeń obowiązuje pewnego rodzaju hierarchia zobowiązań.
   Dokonywanie przez pracodawcę potrąceń z wynagrodzenia za pracę oznacza, że pracodawca zatrzymuje część należnego pracownikowi wynagrodzenia na pokrycie własnej wierzytelności przysługującej mu ze strony pracownika albo przeznacza tę część na pokrycie innych należności od pracownika dochodzonych w sądowym albo administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.
O co można obniżyć wypłatę?
   Potrącenia nie mają cech dowolności. Wynagrodzenie pracownika można bowiem pomniejszyć tylko o enumeratywnie określone w kodeksie pracy należności, ponadto potrącenie jest możliwe w ściśle określonych w tym kodeksie granicach oraz według określonych reguł, wynikających z kodeksu.
   Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - potrąceniu podlegają:


   Co istotne, przepisy nakazują, aby potrąceń dokonywano w takiej kolejności, w jakiej zostały wymienione. Należność mająca kolejne miejsce w hierarchii podlega zaspokojeniu wówczas, gdy zostanie zaspokojona należność mająca pierwszeństwo.
   Pracodawcy mogą potrącać z wynagrodzenia także inne od podanych należności, ale tylko wtedy, jeśli pracownik wyrazi na to zgodę na piśmie.

Andrzej Godula - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20145609, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON