Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Rozwój - przez całe życie czy tylko atrybut młodości

   Rozważania nad istotną i fenomenem rozwoju człowieka, należy umieścić w kontekście dwóch fundamentalnych przełomów w badaniach na rozwojem człowieka, które miały zasadniczy wpływ na ukształtowanie się obecnie panującego w psychologii podejścia do tego zjawiska.
   Pierwszy z nich związany jest Piaget'em, który zakwestionował reaktywność człowieka, wskazując na rolę własnej aktywności jednostki w procesie rozwoju, jednocześnie zauważając, że przeżywane przez jednostkę konflikty i wewnętrzne sprzeczności mają charakter pozytywny, wynikając z braku równowagi systemu i pobudzając do podejmowania aktywności stymulującej rozwój. Drugi przełom w badaniach nad rozwojem dotyczy zakwestionowania uniwersalnych i stałych praw i wskazuje na ożywione od lat 80-tych tendencje do opisywania rozwoju w kategoriach plastycznych i wielokierunkowych zmian indywidualnych. Na tym tle wyłoniła się orientacja life-span. Według tego podejścia rozwój ujmowany jest w ciągu całego życia jednostki. Przeciwstawia się to wyraźnie poglądom, według których ustaje on wraz z osiągnięciem dojrzałości. Na nowo określono pojęcie "zmiany rozwojowej", wskazując, że "kryterium zmiany rozwojowej zawarte jest nie tyle w stopniu progresywności, jaką wyraża dana zmiana w stosunku do zmian wcześniejszych, ile raczej w adaptacyjności tej zmiany, wyrażającej zdolność jednostki do konstruowania jakościowo nowych relacji ze światem zewnętrznym stosownie do zmian zachodzących w danym czasie zarówno w organizmie, jak i w otoczeniu" (Trempała, 2001/1, s. 89). Jednocześnie wskazuje to, że dialektyka odcina się od utożsamiania rozwoju człowieka z pojęciem wzrostu. Zmiany jakościowe, jakie dokonują się w procesie rozwoju mają charakter ciągły i skokowy, co pozwala na wyodrębnienie etapów rozwoju i opis typowych dla danego okresu mechanizmów rozwojowych. Choć przedmiotem badań nadal pozostaje geneza czynności i funkcji psychicznych to jednak rozwój człowieka nie jest ujmowany jedynie w płaszczyźnie ontogenetycznej, ale w całym wymiarze życia człowieka, uwzględniając zmiany zarówno na poziomie filogenetycznym jak i antropologicznym. Ostatecznie człowiek ujmowany jest tu jako układ dynamiczny, a "ludzki rozwój pojmowany jest jako efekt ciągłych interakcji (wzajemnych) między różnymi poziomami organizacji istniejących w świecie: zewnętrznym i wewnętrznym zarówno fizycznymi, biologicznymi, jak i psychicznymi." (Trempała, 2001/1, s. 91). Co implikuje, że rozwój człowieka, choć podlega uogólnionym prawom i procesom typowym dla określonych etapów rozwoju, to jednak jest wypadkową jego indywidualnych doświadczeń i specyfiki okresu w jakim żyje i się rozwija.
   Dotychczasowe rozważania wskazują, że rozwój człowieka nie jest atrybutem wyłącznie dzieciństwa czy młodości, ale uzasadniona wydaje się być tendencja do wyróżniania i opisywania poszczególnych faz rozwojowych, które obejmują całe życie człowieka (koncepcja rozwoju psychospołecznego Eriksona czy zadań rozwojowych Havighursta jest tego przykładem). "Rozwój traktowany jest jako proces przemian, w których najważniejszą rolę odgrywają procesy różnicowania się funkcji i zjawisk psychicznych oraz scalania się, otrzymanych w wyniku różnicowania, nowo powstałych elementów w bardziej złożone całości na wyższym poziomie" (Oleszkowicz, 1995 r., s. 9). Niemniej jednak Sujak podkreśla, że zmiany rozwojowe do okresu adolescencji mają charakter konieczny, są "zasadą życia", gdyż jednostka podlega niemalże bezwiednie zarówno przemianom biologicznym jak i psychologicznym. Natomiast wraz z okresem dorastania jednostka wkracza w nowy etap rozwoju, który "staje się możliwy dzięki woli jednostki i jej uczestniczeniu w określonych zdarzeniach życiowych, podejmowaniu określonych zadań" (Kielar-Turska, 2002 r., s. 287).
   W dialektycznym ujęciu, motorem rozwoju jednostki są przeżywane przez nią sprzeczności, kryzysy czy konflikty zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne wynikające z interakcji z innymi osobami. Stanowią one mechanizmy rozwoju i tym samym nabierają znaczenia pozytywnego. Jednocześnie zwraca się uwagę na możliwą sprzeczność między dążeniem do realizacji tego, co potencjalne a brakiem odpowiednich do tego możliwości. Brak możliwości do działania determinuje i pobudza proces kształtowania się osobowości. Natomiast kryzys charakterystyczny dla dorastających opisuje sytuację odwrotną, kiedy to dotychczasowe cele i wartości jednostki są nieodpowiednie do osiągniętego przez nią poziomu rozwoju. Jednostka rozpoczyna poszukiwanie nowych celów i wartości, które umożliwiłyby jej zastosowanie czy też realizację w działaniu zdobytych umiejętności (poznawczych i społecznych) i rozpoczęcie kolejnego etapu rozwoju. Zanim to jednak nastąpi, jednostka musi przejść przez okres chaosu, wątpliwości, prób w podejmowaniu decyzji i poszukiwań, czyli przez przełom zwany kryzysem młodzieńczym.

Adolescencja " (łac. adolescentia) wiek młodzieńczy, młodość

Źródła:
Trempała J. (2001). Dwa przełomy w badaniach nad rozwojem psychicznym człowieka. Przegląd Psychologiczny, 1, s. 85-92.
Oleszkowicz A.(1995). Kryzys młodzieńczy - istota i przebieg. Prace Psychologiczne XLI. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Kielar-Turska M. (2002). Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia. W: J. Strelau (red). Psychologia. T.1. Gdańsk: Gdańskie wydawnictwo naukowe


Agnieszka Chmielewska - Psycholog.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20192546, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON