Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

POMOC FINANSOWA W ZAKUPIE PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH

Stan prawny na dzień 19.10.2006 r.

   Rozpoczynając rozważania na temat możliwości uzyskania pomocy finansowej w zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wydaje się zasadne wyjaśnienie, co należy rozumieć pod tymi pojęciami.
Przedmioty ortopedyczne stanowią przyrządy, które w przypadku trwałego inwalidztwa osoby niepełnosprawnej, są jej niezbędne bądź to w okresie choroby, bądź usprawnienia leczniczego. W zależności od rodzaju przedmiotu, przysługują one albo bezpłatnie, albo częściowo odpłatnie raz na 2, 3, 4 lub 5 lat.
   Natomiast środki pomocnicze są to takie środki, które w znacznym stopniu ułatwiają albo wręcz umożliwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku. Katalog środków pomocniczych jest bardzo szeroki - wspomnieć można przykładowo o aparatach słuchowych, cewnikach, pomocach optycznych dla niedowidzących.
   Osoby ubezpieczone oraz osoby, które pozostają na ich utrzymaniu, mają prawo do otrzymania bezpłatnie lub częściowo odpłatnie potrzebnego przedmiotu ortopedycznego albo środka pomocniczego. Przedmioty te są przyznawane na własność, a ponownie można je uzyskać po upływie okresu zużywalności określonego dla każdego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego odrębnie.
Jeżeli cena przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego przekracza limit określony przepisami prawa, do pokrycia różnicy zobowiązany jest uprawniony do jego otrzymania. Jeśli jednak jest osobą niepełnosprawną, możliwe jest uzyskanie pomocy finansowej przyznawanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie właściwe dla jego miejsca zamieszkania.
   Oprócz wymogu, aby dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy był przyznany na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, osoba ubiegająca się o dofinansowanie z PCPR musi spełnić warunek finansowy - średni miesięczny dochód obliczony z 3 ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, lub w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 65%.
Wysokość dofinansowania wynosi:
- do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej jeśli taki udział jest wymagany np. soczewki kontaktowe lecznicze używane w leczeniu stożka rogówki przyznawane są na podstawie zleceń okulisty raz na 2 lata, a wysokość udziału własnego wynosi 30%;
- do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału osoby niepełnosprawnej jeśli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
   Aby ubiegać się o dofinansowanie, do PCPR należy złożyć: odpowiedni wniosek, kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz udokumentowane dochody.
   Podstawą rozpoczęcia procedury ubiegania się o zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z NFZ stanowi zlecenie wystawione przez lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego. Zlecenie to wymaga, przed przyjęciem do realizacji, potwierdzenia przez oddział wojewódzki NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. Należy jednak pamiętać, że zlecenie ma określony termin ważności - 90 dni, a na comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze - 30 dni od daty wystawienia. Jeśli dojdzie do przyjęcia do realizacji zlecenia, którego termin ważności minął, nie będzie ono refundowane przez NFZ.
   Po uzyskaniu potwierdzenia przez NFZ zlecenia, konieczne jest udanie się świadczeniodawcy do firmy albo sklepu, gdzie zlecenie może zostać zrealizowane. Koniecznym warunkiem jest, aby świadczeniodawca miał podpisaną umowę z NFZ.
   Dopiero po spełnieniu tych warunków, oddział wojewódzki NFZ finansuje cenę przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego.
Jeśli cena jest niższa niż określona limitem - kwoty finansowane przez NFZ ulegają zmniejszeniu z zachowaniem udziału własnego świadczeniobiorcy. W sytuacji przeciwnej - gdy cena jest wyższa niż określona limitem, NFZ finansuje cenę do wysokości ustalonego limitu ceny, również z zachowaniem udziału własnego.
   Należy również pamiętać, że oddział wojewódzki NFZ refunduje wyłącznie zlecenie potwierdzone do realizacji przez ten oddział.
   Jeżeli cena przedmiotu przewyższa limit, a środki finansowe świadczeniobiorcy nie pozwalają pokryć różnicy, możliwe jest wystąpienie do PCPR o dofinansowanie (świadczeniodawca musi wydać fakturę z wpisaną kwotą limitu i kwotą pozostałą do zapłaty, stanowiącą udział własny). Jeśli decyzja PCPR o przyznaniu dofinansowania jest pozytywna, udział własny pokrywany jest z otrzymanych środków, w przeciwnym wypadku pokrycie udziału własnego należeć będzie wyłącznie do świadczeniobiorcy.

Opracowano na podstawie:
1.Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.1997, Nr 123, poz.776 z późn. zm.),
2.Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2002, Nr 96, poz. 861 z późn. zm.),
3.Ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U.2003, Nr 45, poz. 391 z późn. zm.),
4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki (Dz.U.2004, Nr 276, poz. 2739 z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz.U.2004, Nr 275, poz. 2732 z późn. zm.),
6. Zarządzenie Nr 79/2005 z 13 października 2005r. Prezesa Narodowego Funduszu w sprawie przyjęcia "Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne".

Katarzyna Ostalecka - Prawnik.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20192504, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON