Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY

    Stan prawny na dzień 5 października 2006 r.

Opracowano na podstawie:
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 1998, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
T. Liszcz, "Prawo pracy", Wydawnictwo prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2004,
J. Wratny, "Kodeks pracy. Komentarz" Wydanie 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.

Umowa o pracę na okres próbny jest jedną z terminowych umów o pracę. Ma ona na celu głównie sprawdzenie, "wypróbowanie" pracownika przed nawiązaniem właściwego zatrudnienia - na czas nieokreślony albo na dłuższy czas określony.
Umowa ta zostaje zawarta z reguły z inicjatywy pracodawcy, pozwala bowiem na sprawdzenie przydatności pracownika na zajmowanym stanowisku, w razie zaś niepomyślnego wyniku próby, pozwala na rozwiązanie umowy.
Może się również zdarzyć, w praktyce niezmiernie rzadko, że to pracownik zainteresowany jest bliższym poznaniem warunków oraz specyfiki pracy u danego pracodawcy zanim nawiąże z nim stosunek pracy na dłuższy okres.
Z reguły jednak zawieranie umowy na okres próbny nie leży w interesie pracownika.
Okres próbny stanowi czas wzajemnego poznawania się stron stosunku pracy. Pracownik w tym okresie, oprócz tego, że poddany jest obserwacji, powinien mieć zapewnioną możliwość dokładnego zapoznania się ze swoimi obowiązkami, z warunkami pracy w zakładzie pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi opieki i pomocy umożliwiających i ułatwiających mu adaptację w nowym środowisku.
Stosownie do art. 25 §2 KP, zawarcie umowy na okres próbny, może poprzedzać zatrudnienie na czas nieokreślony, określony oraz na czas wykonywanie określonej pracy.
Jakkolwiek w praktyce bardzo częste, stosowanie okresu próbnego nie jest koniecznością. Zawieranie takich umów nie ma uzasadnienia zwłaszcza w odniesieniu do pracowników z długoletnim stażem pracy, cieszących się pozytywną opinią, dobrze znanych pracodawcy np. z kontaktów z ich poprzednimi pracodawcami. Oprócz tych sytuacji, umowa na okres próbny mimo prawnej dopuszczalności wydaje się być zbędna w sytuacji, gdy pracownik na mocy porozumienia pracodawców przeszedł do innego pracodawcy.
Umowa zawarta na okres próbny nie zapewnia stabilizacji stosunku pracy. W związku z tym, aby nie pogłębiać niekorzystnego z punktu widzenia pracownika okresu niepewności, Kodeks pracy w art. 27 określa maksymalny czas jej trwania na 3 miesiące.
Nie ma przeszkód, aby strony stosunku pracy ustaliły krótszy okres próby. Dopuszczalne jest również przedłużenie w drodze porozumienia stron uzgodnionego początkowo krótszego okresu próbnego, nie dłużej jednak niż do maksymalnego ustawowego okresu 3 miesięcy.
Co do zasady, jak każda umowa terminowa, umowa na okres próbny ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na jaki została zawarta.
Przed upływem końcowego terminu może być rozwiązana przez każdą ze stron za wypowiedzeniem.
W przypadku umowy zawartej na okres próbny, mniejsza jest ochrona pracownika przed wypowiedzeniem. Pracodawca nie ma bowiem obowiązku uzasadniania i konsultowania wypowiedzenia ze związkami zawodowymi. Wypowiedzenie nie podlega również zaskarżeniu z powodu bezzasadności na podstawie art.45 KP.
W odniesieniu do umów na okres próbny ustalone zostały trzy progi okresów wypowiedzenia:
3 dni robocze - w sytuacji, gdy okres próbny nie przekraczał 2 tygodni,
1 tydzień - w przypadku okresu próbnego dłuższego niż 2 tygodnie a krótszego niż 3 miesiące,
2 tygodnie - w przypadku umów zawartych na 3 miesiące.


Katarzyna Ostalecka - Prawnik, 06.10.06 r., teksty specjalistów

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20192485, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON