Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Rozwój osobowości zawodowej.

   Osobowość zawodowa jest to osobowość, która kształtowana jest w okresie nauki zawodu, a potem realizowana i ciągle doskonalona w pracy zawodowej. Czarnecki twierdzi, że "wybór zawodu jest wyrazem osobowości człowieka, ponadto ludzie pracujący w określonym zawodzie mają podobną osobowość, zbliżoną pod względem struktury i dynamiki. Natomiast satysfakcje zawodowe, poziom osiągnięć i stabilność zawodowa zależą głównie od zgodności, jaka zachodzi pomiędzy osobowością a środowiskiem społecznym, głównie środowiskiem pracy."
   Rozwój zawodowy, a tym samym rozwój osobowości zawodowej, jako społecznie pożądany proces przemian kierunkowych jednostki, warunkuje jej aktywny i społecznie oczekiwany udział w przekształcaniu oraz doskonaleniu samego siebie i przez to swojego otoczenia materialnego, społecznego i kulturalnego. Wymienia się dominujące cechy osobowości zawodowej człowieka pracującego, które ujęte są w trzy grupy. Pierwsza grupa cech określa motywację pracownika do zajmowania się wybrną dziedziną działalności społeczno-zawodowej, zawodem i zadaniami wykonywanymi w określonych warunkach, do tej grupy zalicza się: zainteresowania i zamiłowania zawodowe, zdolności i uzdolnienia.
   Druga grupa cech określa poziom kwalifikacji i kompetencji pracownika, zalicza się tutaj wiedzę i umiejętności zawodowe, nawyki i przyzwyczajenia. Trzecia grupa cech określa współżycie i współdziałanie pracowników w zespole, do tej grupy wchodzą postawy koleżeńskie i pracownicze, gotowość do współpracy i współdziałania.
   W cyklu życia jednostki następuje ustawiczne wiązanie obrazu własnego "ja" z rolą zawodową. Wyróżnić można trzy podstawowe fazy rozwoju zawodowego i trzy związane z nimi podstawowe kryzysy, które wyznaczają kierunek i strategie doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy.
   Pierwsza faza rozwoju zawodowego zaczyna się w życiu jednostki wraz z dojrzewaniem i przejmowaniem na siebie roli zawodowej. I tak, przejście z dzieciństwa w wiek młodzieńczy zwiększa nacisk na jednostkę w kierunku świadomego decydowania o roli zawodowej, czyli o całokształcie tego, co człowiek ma robić i myśleć. Dzieje się tak w skutek dwojakiego rodzaju nacisków: zewnętrznych jak szkoła, rodzice, koledzy oraz wewnętrznych związanych z krystalizacja obrazu własnej osoby, z tworzeniem się wewnętrznego "świata zawodowego" oraz wizji własnej w nim roli.
   Naciski wewnętrzne, które prowadzą do kryzysu charakterystycznego dla rozwoju zawodowego, w którym realizuje się wybór zawodu, związane są z rozwojem zdolności do percepcji czasu w wydłużonej perspektywie i operowania dalekimi planami działania. Kryzys związany z wyborem pojawia się dopiero wtedy, gdy jednostka rozszerza zdolność percepcji z teraźniejszości i najbliższej przeszłości na dalszą, a nawet najdalszą przyszłość. Innymi słowy jednostka uświadamia sobie konieczność oparcia egzystencji na planach działania zawodowego, za które przyjdzie jej zapłacić cenę sukcesu lub porażki w przyszłości...

Bibliografia:
Czarnecki K.(1973) Problemy osobowości zawodowej człowieka pracy produkcyjnej.
Czarnecki K.(1958) Rozwój zawodowy człowieka.
JamesW.(2002) Psychologia.
Nuttin J.(1968) Struktura osobowości.

Małgorzata Ziętek - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20179430, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON