Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Na czym polega indywidualny tok nauki?

   Wielu Klientów naszej Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych zgłasza się z pytaniem o możliwość zorganizowania sobie indywidualnego toku nauki. Są to ludzie, którzy mają problemy zdrowotne, albo planują podjąć drugi kierunek studiów i w związku z tym chcieliby, aby inaczej niż przewiduje program, uczestniczyć w zajęciach. Jeszcze częściej są to osoby, które posiadają duże zdolności czy talenty i wyrażają konkretne zainteresowania daną dziedziną.
   W związku z powyższym starałam się zebrać kilka istotnych informacji dotyczących tego problemu. Tych, którzy chcą poznać więcej szczegółów zachęcam do zapoznania się z dokumentem zawierającym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok studiów oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (DZ.U. Nr 3 z 15 stycznia 2002 r., poz.28), na podstawie którego opracowałam ten artykuł.
   Indywidualny tok nauki to jedna z ciekawszych propozycji organizacji nauki na każdym poziomie edukacyjnym oraz w każdym typie szkoły. Dotyczy on zarówno pracy ucznia (studenta) dotyczącej jednego przedmiotu, jak i wszystkich obowiązujących zajęć lekcyjnych. Program nauczania według ITN może pokrywać się z obowiązującym, albo, z uwagi na zdolności czy zainteresowania ucznia, może być napisany dla konkretnej osoby. Może obejmować przedmioty nie objęte programem danego kierunku. Przewiduje on często, że uczeń skończy edukację na danym poziomie wcześniej, niż pozostali uczący się na równoległym poziomie (w klasie), na przykład - w czasie jednego roku szkolnego zrealizuje program dwóch klas.
   Wniosek w sprawie indywidualnego toku nauki może zostać złożony przez ucznia (dla uczniów niepełnoletnich - za zgodą rodziców), rodziców lub opiekunów, nauczyciela prowadzącego zajęcia. Wniosek ten rozpatruje dyrektor szkoły, lub władze uczelni. Do rozpatrzenia takiego wniosku niezbędna jest też decyzja rady pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pozwolenie na realizację indywidualnego toku nauki udziela się na okres nie krótszy niż jeden rok.
   Studenci, którzy chcą ubiegać się o indywidualny tok nauki powinni złożyć swój wniosek do dziekana przed rozpoczęciem roku akademickiego.    Powinny znaleźć się tam propozycje dotyczące przedmiotów (również z programów innych kierunków studiów) oraz zgoda jednego z nauczycieli akademickich (tzw. Opiekuna naukowego) na opiekę nad pracą studenta. Taki plan studiów zostaje zatwierdzony przez Radę Wydziału.
   Dzięki indywidualnemu tokowi nauki wielu uczniów otrzymuje bardzo dużą szansę na rozwijanie swoich umiejętności, predyspozycji, zainteresowań. Jest to okazja, którą warto wykorzystać. Może ona przynieść także takie korzyści, jak: lepsze przygotowanie do olimpiad przedmiotowych, uzyskanie stypendium, możliwość dostania się na lepsze studia (na uniwersytetach na całym świecie), znalezienie ciekawszej i często - lepiej płatnej pracy.


Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Dorota Zielińska - Dryl

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20179345, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON