Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Choroba somatyczna jako kryzys psychologiczny.

   Codzienne życie naraża nas wszystkich na doświadczanie i stykanie się z sytuacjami wywołującymi kryzys psychologiczny. Jedną z takich sytuacji jest choroba somatyczna, która może stać się przyczyną niepełnosprawności człowieka oraz spowodowana chorobą hospitalizacja. Dlatego tak ważne jest z punktu widzenia omawianej problematyki szybkie udzielenie specjalistycznej pomocy, wczesna interwencja kryzysowa.
   W sytuacji doświadczenia nagłej i poważnej choroby, kiedy rokowania lekarzy są złe lub niejednoznaczne, człowiek najczęściej traktuje takie traumatyczne wydarzenie życiowe jako szok. Jest to bowiem sytuacja, która występuje niespodziewanie, można powiedzieć, że losowo, dlatego nikt nie przewiduje w swoim scenariuszu życiowym takiego zdarzenia, nie jest nigdy przygotowany na przyjęcie takiego przeżycia. Pojawiający się wtedy silny stres psychologiczny, lęk, brak możliwości kontrolowania sytuacji oraz własnego zachowania, stwarza niebezpieczeństwo przerwania lub znaczących zmian w dotychczasowym życiu. Choroba somatyczna powoduje bowiem ogromne zmiany w dotychczasowym systemie wartości człowieka - często osoba chora nie może realizować dotychczasowych wartości. Doświadcza poczucia braku sensu życia, zagubienia, braku sposobów rozwiązania pojawiających się problemów, dezorganizacji funkcjonowania. Uczuciom tym towarzyszy poczucie osamotnienia, zależności od innych, obniżenie nastroju mogące prowadzić do depresji, zaburzenia nerwicowe, nawet stany psychotyczne, utrata poczucia kontroli
i poczucia własnej wartości. Negatywne konsekwencje choroby można określić następująco:


   Sytuacja choroby somatycznej powoduje, że niektóre osoby w procesie leczenia będą wymagały pomocy psychologicznej, nawet psychoterapeutycznej. Najważniejsze wydaje się w tym względzie rozpoznanie potrzeb osoby chorej, dokonanie indywidualnej oceny sytuacji, ocena stopnia zakłócenia funkcji psychicznych, rozpoznanie najbardziej oczekiwanej i najbardziej trafnej pomocy. Dostosowanie działań do indywidualnej sytuacji osoby ma na celu zapobiegnięcie kryzysowi, bądź wykorzystanie kryzysu dla rozwoju osoby i zapobiegnięcia patologii.    Interwencja w kryzysie spowodowanym chorobą jest zatem metodą wielowątkowego, systemowego oddziaływania na osobę w sytuacji kryzysu, dostarczającego wsparcia i wielostronnej pomocy: materialno - bytowej, prawnej, społecznej, medycznej, informacyjnej i psychologicznej. Bardzo ważne jest "towarzyszenie" osobie w tych trudnych chwilach, włączenie w proces pomocy rozmowy psychologicznej, nawet elementów relaksacji, które służyłyby obniżeniu niepokoju. Ważna jest praca z osobą mająca na celu zwiększenie u osoby poczucia kontroli nad chorobą ucząc np. pozytywnego myślenia, przełamania poczucia bezsilności i bezradności.
   Choroba somatyczna często staje się powodem do uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej. Sytuacja, w której osoba nie dochodzi do etapu pozytywnego myślenia o sobie, może powodować pogłębianie się stanu bezsilności, bezradności, niedostrzegania perspektyw na przyszłość, poczucia utraty kontroli nad swoim życiem. Skutkiem takich zachowań mogą być m.in. bierność życiowa, zawodowa, niepodejmowanie prób wzbogacenia swojego życia o dodatkowe wartości i cele, nawet stany depresyjne. Podźwignięcie się z takiego stanu jest zwykle w życiu osoby punktem zwrotnym, wyznacza nowy styl życia. Przynosi wiele zmian w życiu osobistym, które ostatecznie wpływają na lepsze funkcjonowanie osobiste, społeczne i zawodowe tej grupy osób. Często zmiana ta jest spowodowana kontaktem z inną osobą, czynnikami zewnętrznymi, dzięki którym osoba zaczyna dostrzegać inne perspektywy i możliwości dla siebie samej, zaczyna widzieć swoją sytuację nie jednostronnie, ale dostrzegać inne barwy i płaszczyzny.

Monika Kieżun - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20179315, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON