Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Postawy rodziców wobec dzieci upośledzonych umysłowo.

   Przyjście na świat dziecka z niepełnosprawnością intelektualną jest dla rodziców wydarzeniem kryzysowym. Różne mogą być reakcje rodziców związane z zasłyszaną diagnozą medyczną. Niepokój przeżywany przez rodziców wpływa nie tylko na dziecko, ale również na wzajemne relacje rodziców między sobą oraz na ich kontakty z innymi. Ogólne reakcje rodziców, spowodowane informacją o niepełnosprawności intelektualnej dziecka, można podzielić następująco:
   1. rodzice, którzy nie mogą się pogodzić z faktem, że ich dziecko jest upośledzone umysłowo,
   2. rodzice, którzy pogodzili się z tym faktem:
      - rodzice, którzy nie interesują się, aby rozwijać w dziecku zdolności, jakie mu pozostały,
      - rodzice, którzy interesują się dzieckiem oraz zależy im na jego rozwoju.

   Fakt przynależności rodziców do jednej z w/w grup zależy od ich podejścia, nastawienia do własnego dziecka. Można wyróżnić następujące typy:
   1. stosunek właściwy - kiedy rodzice są świadomi ograniczeń dziecka wynikających
z upośledzenia umysłowego oraz stawiają mu wymagania dostosowane do jego możliwości psychofizycznych. Przyzwyczajają również dziecko do pokonywania trudności, podejmowane działania zmierzają do usamodzielnienia dziecka,
   2. stosunek obojętny - kiedy rodzice nie interesują się rozwojem dziecka, nie wspierają tego rozwoju w przeświadczeniu, że dziecko nie osiągnie pozytywnych rezultatów,
   3. stosunek nadmiernie łagodny - kiedy rodzice traktują fakt upośledzenia umysłowego dziecka jako ogromną krzywdę wyrządzoną mu przez los. Chcąc zrekompensować tą krzywdę otaczają dziecko nadmierną opieką i miłością,
   4. stosunek nadmiernie surowy - kiedy rodzice nie chcą uznać dziecka za upośledzone umysłowo i traktują go na równi z dzieckiem sprawnym, stawiają nadmierne, przerastające możliwości psychofizyczne dziecka wymagania.
Postawa, jaką zajmują rodzice wobec dziecka z niepełnosprawnością intelektualną warunkuje zajęcie przez nich określonej postawy uczuciowej. Biorąc pod uwagę fakt, że podstawą prawidłowego rozwoju psychicznego dziecka jest bogactwo uczuć przekazywanych przez rodziców, szczególnie przez matkę, warunkiem wytworzenia się u dziecka pozytywnego modelu do identyfikacji, rozwoju nastawień prospołecznych, kontroli impulsywnego zachowania, jest pełna akceptacja dziecka. Postawa akceptacji i podejmowanie działań związanych z usprawnianiem psychofizycznym dziecka jest prawidłowym i pożądanym traktowaniem dziecka. Umożliwia proces rewalidacji. Brak postawy akceptacji sprzyja wytworzeniu się u dziecka uczuć ambiwalentnych, trudności w kontaktach (w formie izolacji od grupy rówieśniczej lub agresji), zaburzeń w zakresie przystosowania społecznego.
   Postawy rodzicielskie kształtują funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo na
różnych płaszczyznach.. Np. w warunkach szkolnych destruktywne są postawy rodziców związane z nadmiernym dystansem do dziecka i nadmierną koncentracją. Przejawiana często przez rodziców ambiwalentna postawa wobec dziecka: przesadna troskliwość i nadmierne ochranianie dziecka powoduje słabszy rozwój emocjonalny dziecka, a nawet pogłębienie obniżonej sprawności. Kolejnym skutkiem takiej postawy może być nadmierna zależność dziecka od matki oraz nieporadność dziecka dotycząca spraw społecznych. Brak życzliwości
i miłości ze strony rodziców może z kolei spowodować zaburzenia w zakresie kształtowania się uczuć wyższych. Zarówno brak określonych zachowań, jak i nadmiar jest destruktywny dla dziecka, przynosi wiele negatywnych konsekwencji

Monika Kieżun - Psycholog 31.08.2006r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20191135, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON