Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

ORZEKANIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY.

Opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz. U. 2004 r., Nr 273, poz. 2711).

Orzeczenia o niezdolności do pracy wydawane są przez lekarzy orzeczników oraz komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Lekarzem orzecznikiem i członkiem komisji lekarskiej może być lekarz, który jest specjalistą w szczególności w zakresie chirurgii, chorób wewnętrznych, psychiatrii, neurologii, medycyny społecznej i medycyny pracy. Warunkiem koniecznym jest odbycie szkolenia w zakresie ustalonym przez Prezesa ZUS.

Orzeczenie wydawane jest na zawsze na wniosek - bądź to właściwej komórki organizacyjnej ZUS (w sprawie świadczeń wypłacanych przez ZUS), bądź innych podmiotów.
Osoba składająca wniosek obowiązana jest dołączyć do niego dokumentację zawierającą:
a) zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku przez lekarza, pod którego opieką dana osoba pozostaje,
b) wywiad zawodowy dotyczący rodzaju i charakteru pracy,
c) dokumentację medyczną i rentową i inne dokumenty, jeżeli mają znaczenie dla wydania orzeczenia.

Wydanie orzeczenia przez lekarza orzecznika następuje na podstawie dokumentacji medycznej po przeprowadzeniu badania osoby składającej wniosek. Istnieje możliwość odstąpienia od bezpośredniego badania, jeżeli lekarz stwierdzi, że dokumentacja medyczna wystarcza do wydania orzeczenia. Lekarz orzecznik może dążyć do uzupełnienia dokumentacji medycznej o opinie lekarza konsultanta, lub psychologa, albo o wyniki badań dodatkowych lub obserwacji szpitalnej, jeżeli jest to konieczne do wydania orzeczenia.
Wydając orzeczenie w przedmiocie niezdolności do pracy lekarza orzecznika wiążą ustalenia starosty o braku możliwości przekwalifikowania, orzeczenia jednostek uprawnionych do dokonywania oceny zdolności fizycznych i psychicznych pracowników wykonujących prace na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego oraz decyzje Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie stwierdzenia choroby zawodowej.

Ustalając przewidywany okres niezdolności do pracy lekarz orzecznik bierze pod uwagę stopień i charakter naruszenia sprawności organizmu jak również rokowania odzyskania zdolności do pracy.
Jeżeli wnioskodawca trwale utracił zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie a może odzyskać zdolność do pracy po przekwalifikowaniu, lekarz orzecznik może orzec przekwalifikowanie zawodowe.
Jeżeli wnioskodawca spełnia warunki do uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego, lekarz orzecznik może orzec o okolicznościach uzasadniających jego przyznanie.

Od decyzji lekarza orzecznika ZUS przysługuje odwołanie do komisji lekarskiej orzekającej w składzie trzyosobowym większością głosów.
Nie można być jednocześnie lekarzem orzecznikiem i członkiem komisji lekarskiej.

Nadzór nad orzekaniem o niezdolności do pracy wykonuje Prezes ZUS za pośrednictwem naczelnego lekarza ZUS.


Katarzyna Ostalecka- Prawnik 31.08.2006r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20179234, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON