Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Województwo Lubelskie Sytuacja Bezrobotnych w Regionie.

   Województwo lubelskie leży w południowo-wschodniej części Polski. Zajmuje obszar 25 tys. 155 km2 (9,2% powierzchni Polski) i jest trzecim co do wielkości regionem Polski. Główne miasta to: Lublin (stolica województwa), Chełm, Zamość, Biała Podlaska i Puławy.
Lubelszczyznę zamieszkuje ok. 2 mln 185 tys. osób (5,8% ludności kraju), z czego 51,4% ogółu stanowią kobiety. Większość ludności województwa mieszka na terenach wiejskich - 51,4% ogółu mieszkańców. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 61,4 %; w wieku przedprodukcyjnym - 22,2% i 16,4 % - w wieku poprodukcyjnym.

   Województwo lubelskie ma charakter rolniczo-przemysłowy. Ze względu na dogodne warunki klimatyczne i urodzajne gleby zalicza się do najważniejszych ośrodków produkcji rolnej w kraju i jest znaczącym jej eksporterem. Jedną z głównych gałęzi gospodarki Lubelszczyzny jest przemysł spożywczy: cukrowniczy, mięsny, piwowarski, młynarski, tytoniowy, spirytusowy, a także owocowo-warzywny. Poza przemysłem spożywczym ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy, jak również lotniczy. Słabości województwa lubelskiego to: mała liczba podmiotów gospodarczych, wysoka stopa bezrobocia na terenach wiejskich, wysoki wskaźnik bezrobocia ukrytego na terenach wiejskich, niska urbanizacja, brak koordynacji systemu kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy i niska atrakcyjność inwestycyjna Województwa dla kapitału zewnętrznego.

   Ogółem w woj. lubelskim w 2004 r. zatrudnionych było 303,7 tys osób. Wskaźnik zatrudnienia na koniec roku 2004 wyniósł ponad 47,7% z tego 42,7 % stanowiły kobiety. W sektorze publicznym zatrudnienie znalazło 177,0 osób zaś w sektorze prywatnym pracowało 126,7 tys. osób.

   Sektorem gospodarki, w którym zatrudnienie znalazło najwięcej pracowników 278,6 było rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo. Najmniejszym zatrudnieniem charakteryzowała się branża hotelarska i restauracyjna, w której pracowało zaledwie 7,1 osób. Znaczącym sektorem był przemysł - 108,0 tys. zatrudnionych.

   Na koniec 2005 r., w urzędach pracy zarejestrowanych było 156.832 bezrobotnych, co stanowiło 17,0% ludności aktywnej zawodowo. Struktura bezrobocia pod względem płci była wyrównana, zarówno kobiety jak i mężczyźni stanowili po 50,0%. Wśród ogółu bezrobotnych w woj. lubelskim liczebną przewagę nad mieszkańcami miast mieli mieszkańcy wsi tj. 53,9%. Z analizy struktury wieku wynika, że ponad połowa (58,4%) zarejestrowanych bezrobotnych nie przekroczyła 34 roku życia, a zdecydowana większość, bo ponad 3 (77%) jest w tzw. wieku mobilnym, tj. do 44 lat. Oznacza to, że większość zarejestrowanych bezrobotnych w regionie jest w wieku najwyższej aktywności zawodowej, wśród której dominuje młodzież stanowiąca 26,7% ogólnej liczby bezrobotnych.

   Najliczniejszą grupą wśród bezrobotnych w drugim półroczu 2005 r. były osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 30,0%, oraz gimnazjalnym i poniżej (27,2%) przy czym wśród mężczyzn przeważało wykształcenie zasadnicze zawodowe, a u kobiet - policealne i średnie zawodowe. Oznacza to, iż ponad połowa (57,2%) populacji bezrobotnych to osoby, które nie mają średniego wykształcenia. Najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni z wyższym wykształceniem (8,1%) i liczba ta wzrosła o 0,7% w stosunku do końca 2004 r. Natomiast liczba osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym zmniejszyła się 1,5% w stosunku do ubiegłego roku.

   Sektorem gospodarki, w którym odnotowano największą liczbę zarejestrowanych bezrobotnych w I połowie 2005 r. było przetwórstwo przemysłowe - 24,6%, zaś najmniejszą - w sektorze związanym z rybołóstwem i rybactwem - 0,1% oraz w sektorze górnictwo i kopalnictwo - 0,2 % w stosunku do ogółu bezrobotnych dotychczas pracujących. Wysoki odsetek odnotowano również w handlu i naprawach - 18,4% oraz w budownictwie - 10,9%. W pozostałych sektorach odnotowana liczba bezrobotnych była stosunkowo niska i utrzymywała się w granicach od 5,7% w administracji publicznej, ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, poprzez 4,2% w sektorze związanym z pozostałą działalnością usługową, komunalną, społeczną i indywidualną, 3,7 % w ochronie zdrowia i opiece społecznej, 3,5% w rolnictwie, łowiectwie i myślistwie, 2,6% w edukacji i obsłudze nieruchomości do 1,8 % w sektorze: hotele i restauracje.

   Opracowano na podstawie danych statystycznych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Ireneusz Jóźwicki - Pośrednik pracy 31.08.2006 r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20191116, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON