Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Czym są kompetencje zawodowe?

   Wyrażenie: "kompetencje zawodowe" specjaliści do spraw rozwoju zawodowego, czy doradcy zawodowi rozumieją najczęściej jako: " (...) wiedzę, umiejętności, uzdolnienia, style działania, osobowość, wyznawane zasady, zainteresowania i inne cechy, które używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągnięcia rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami {przedsiębiorstwa}." ( T. Rostowski, Kompetencje jako jakość zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Jakość zasobów firmy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, red. A. Sajkiewicz, Warszawa 2002).
   Przytoczony wyżej cytat sugeruje, że zakres treściowy pojęcia jest naprawdę szeroki. Jednocześnie ? nie obejmuje on swym zasięgiem żadnego z etapów indywidualnej drogi kształcenia, a więc ani szkół, ani uczestnictwa w kursach czy szkoleniach. Jasne jest jednak, że ich wpływ na zdobycie kompetencji jest duży, spełniają one funkcje propedeutyczne dla rozwoju określonych cech, zainteresowań, talentów.
   Często zdarza się, że po ukończeniu szkół, a nawet uczelni wyższych - nasza wiedza w momencie zetknięcia się z określonymi obowiązkami, okazuje się niewystarczająca, wyuczone czynności ? trudne do zrealizowania w pracy. Prawdą jest więc, że kompetencje nabywamy poprzez praktykę, w wyniku bezpośredniego zetknięcia się z zadaniami i problemami.
   Odpowiedzią, która nasuwa się nam jako pierwsza jest oczywiście szkolnictwo: czyli ? wymieniając według porządku - zasadnicze szkoły zawodowe, technika, licea ogólnokształcące i profilowane, szkoły policealne ( warunkiem przyjęcia do tych szkół jest ukończenie szkoły średniej), szkoły pomaturalne ( gdzie warunkiem przyjęcia jest zdanie matury), a wreszcie - studia: licencjackie, magisterskie, podyplomowe i doktoranckie. Obok tych form nauki - w każdym większym mieście - można spotkać się także z centrami kształcenia ustawicznego i kształcenia praktycznego oraz szkołami przysposabiającymi do pracy. Czy zajmują się takie placówki?
   W 1973 roku David McClelland przeprowadził badania, w których dowiódł, że oceny szkolne absolwentów analizowanej przez niego uczelni nie mają wpływu na osiągnięcie przez nich później sukcesów w życiu zawodowym. Naukowiec sugerował nawet, aby zastąpić stosowane często testy na inteligencję ? testami kompetencji zawodowych.
   Jakie główne problemy wiążą się z osobami niepełnosprawnymi, studiującymi na wyższych uczelniach i jak przedstawia się problem pomocy dla nich?
   W podstawowym podziale kompetencji wyróżnia się dwie grupy: kompetencje indywidualne i grupowe. Pierwsze z nich są związane z wiedzą, umiejętnościami, przyjętymi wartościami oraz motywacją i własnym wizerunkiem. Drugie ? określają kompetencje wykorzystywane przez firmy i organizacje, potrzebne im do zwiększenia jakości usług i sukcesów na rynku. Takie kluczowe kompetencje to: wiedza techniczna, umiejętności interpersonalne, umiejętność komunikacji, podejmowanie decyzji, zarządzanie, elastyczność, kreatywność, znajomość biznesu, chęć uczenia się i umiejętności analityczne. Według niektórych badań ( np. Watson Wyatt)pozwalają one, właśnie w przytoczonej kolejności, na osiągnięcie sukcesu.
   Szkoły przysposabiające do pracy stworzone zostały z myślą o osobach z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym. W takiej placówce uczniowie nabywają umiejętności z zakresu gospodarstwa domowego, ogrodnictwa, krawiectwa, kaletnictwa i dziewiarstwa.
   Bardzo często mówi się o określonym typie kompetencji, np. kompetencjach kulturowych, pozwalających na świadomy odbiór tekstów kultury, lub kompetencjach językowych, polegających na dobrej znajomości danego języka i reguł nim rządzących.
   Kompetencje są więc tym wszystkim co powoduje, nasza praca będzie efektywna, skuteczna ? doceniana i nagradzana przez innych. Dlatego warto pracować nad metodami i sposobami związanymi z realizacją różnych zadań.
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Dorota Zielińska - Dryl

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20179160, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON