Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

OSOBY Z USZKODZENIEM SŁUCHU

   Ze względu na stopień uszkodzenia słuchu wyróżnia się osoby, u których występuje uszkodzenie słuchu w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim. Kwalifikacji osób z uszkodzonym słuchem do poszczególnych stopni dokonuje się na podstawie analizy audiogramu progowego. Średni ubytek słuchu mierzony jest decybelach (dB). Uzyskany wynik pomiędzy 0 i 20 dB uznaje się za słuch w normie.
   Uszkodzenie słuchu w stopniach:

   Uszkodzenie słuchu w stopniu lekkim nie stanowi znaczącego utrudnienia w wypełnianiu ról społecznych przez osoby nim dotknięte. W dużej mierze osoby te niekorzystaja z oprzyrządowania medycznego. Niewielka część z nich korzysta z aparatów słuchowych. Osoby z takim uszkodzeniem nazywamy także lekko niedosłyszącymi. Uszkodzenie słuchu w stopniu umiarkowanym umożliwia słyszenie i rozumienie dźwięków mowy jedynie w korzystnych warunkach akustycznych. Wiele osób dotkniętych takim uszkodzeniem korzysta z aparatów słuchowych oraz z innych pomocy technicznych. Osoby te posługują się mową jako podstawowym środkiem porozumiewania się, jednak często w ich mowie występują wady z powodu naśladowania nieprawidłowo słyszanych dźwięków. Osoby z takim uszkodzeniem nazywamy także słabosłyszącymi lub niedosłyszącymi. Uszkodzenie słuchu w stopniu znacznym uniemożliwia słyszenie i rozumienie mowy bez zastosowania aparatów słuchowych. Istotną rolę w odbiorze mowy odgrywa wzrok i odczytywanie z ust. Uszkodzenie w stopniu głębokim uniemożliwia rozumienie mowy nawet przy pomocy aparatów słuchowych. W niektórych przypadkach możliwe jest jedynie częściowe słyszenie dźwięków mowy za pomocą aparatów słuchowych, jednak bez ich identyfikacji. Nie pozwala to wprawdzie rozumieć mowy, ale w znaczący sposób ułatwia jej odczytywanie z ust, którego rola w porozumiewaniu się staje się dominująca. Bardzo rzadko natomiast zdarzają się przypadki głuchoty całkowitej. Pojęcie niesłyszący dotyczy wszystkich osób z uszkodzeniem słuchu w stopniu znacznym lub głębokim i ma charakter najbardziej ogólny.

   Rehabilitacja zawodowa osób z uszkodzonym słuchem

   Większość dzieci z uszkodzonym słuchem w stopniu lekkim i umiarkowanym kształci się w szkołach masowych, w klasach zwykłych i integracyjnych. Dzieci z uszkodzeniem słuchu w stopniu znacznym i głębokim przeważnie uczą się w szkołach dla niesłyszących. Placówki kształcenia specjalnego przeznaczone dla dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem to w większości ośrodki szkolno-wychowawcze z internatami. Większość istniejących placówek jest przeznaczonych dla dzieci ze znacznym i głębokim uszkodzeniem słuchu. Osoby słabosłyszące zdobywają na ogół kwalifikacje zawodowe w szkołach masowych. W przypadku osób głuchych i głuchoniemych kształcenie zawodowe przebiega na ogół w warunkach trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej lub szkoły średniej. Jednak zawody występujące w tych szkołach nadal są nieliczne (jest ich zaledwie kilkanaście, a najwięcej szkół kształci w zawodach krawiec i ślusarz), często nie odpowiadają aktualnym potrzebom rynku pracy. Zawody związane z obsługą komputera są szansą w przypadku osób niesłyszących, ponieważ w ich wykonywaniu bariera komunikacyjna nie odgrywa znaczącej roli. Niesłyszące osoby dorosłe mają niewielkie możliwości kształcenia i doskonalenia zawodowego. Jest nie wiele szkół kształcących w systemie zaocznym, ponadto sporadycznie organizowane są kursy w różnych zawodach z udziałem tłumaczy języka migowego. Zatrudnianie osób słabosłyszących na ogół nie stwarza istotnych problemów. W przypadku jednak osób głuchych, ogłuchłych i głuchoniemych problem wyboru zawodu, uzyskania i utrzymania zatrudnienia jest bardziej złożony. Zależy to zarówno od osób z uszkodzonym słuchem, jak i potrzeb miejscowego rynku pracy. Problemy pojawiają na wszystkich etapach przygotowania do zatrudnienia - podczas organizacji szkolenia zawodowego, przy próbach przekonania pracodawcy do zatrudnienia niesłyszącego pracownika i wreszcie już po podjęciu zatrudnienia - w porozumiewaniu się z osobą niesłyszącą na terenie zakładu pracy. Najczęściej spotykane zjawisko to obawa potencjalnego pracodawcy przed zatrudnieniem osoby niesłyszącej wynika częściej z uprzedzeń i nieznajomości jej problemów niż z rzeczywistych trudności.

   Poradnictwo zawodowego dla osób z uszkodzonym słuchem

   Doradztwo zawodowe jest procesem, w ramach którego doradca poznaje potrzeby i problemy swego klienta (diagnoza), a następnie stara się doprowadzić do sytuacji, w której klient znajdzie zatrudnienie odpowiadające jego zdolnościom, cechom psychofizycznym, predyspozycjom, możliwościom i kwalifikacjom (ukierunkowanie klienta). Na każdym z tych etapów przygotowywania osoby do zatrudnienia ważnym elementem jest nawiązanie dobrego kontaktu z klientem ze względu na fakt, że całość pracy zwykle opiera się o zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym lub innymi specjalistami. Od poziomu bezpośredniego kontaktu językowego zależy efektywność działania doradcy zawodowego. Najważniejsza jest jednak dobra wola z obu stron, jednak ze strony doradcy potrzebna jest także elementarna wiedza o osobach z uszkodzonym słuchem, o sposobach, metodach i technikach porozumiewania się z nimi, a także o ich możliwościach i ograniczeniach, wynikających z tego rodzaju niepełnosprawności. Dla osób z uszkodzonym słuchem poznawanie języka polskiego jest znacznie trudniejsze niż dla osób normalnie słyszących. Im osoba ma większy stopień uszkodzenia słuchu, tym mniejszy posiada zasób czynnego słownictwa w języku polskim. Oznacza to, że formułowanie pytania, problemy czy podawanie informacji, powinno się wyrażać w sposób prosty i naturalny, głównie zdaniami pojedynczymi. W przypadku kierowania osoby z uszkodzonym słuchem do określonej pracy należy brać pod uwagę trudności w porozumiewaniu się, jakie napotka w środowisku zawodowym. Często konieczne będzie także przeprowadzenie rozmowy z potencjalnym przyszłym pracodawcą takiej osoby, uświadomienie mu problemów związanych z porozumiewaniem się z nią, ale przede wszystkim uświadomienie, że utrudnione porozumiewanie się nie dyskwalifikuje osoby z uszkodzonym słuchem jako potencjalnego pracownika, jeśli stanowisko pracy zostanie dla niej odpowiednio dobrane.
   Oprac. na podstawie B. Szczepankowski, Osoby z uszkodzonym słuchem, w: Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Anita Klimek - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20161383, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON