Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

O rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w aspekcie konferencji z dnia 29 marca 2006r. na temat: "Mapa drogowa do pracy"

   W dniu 29 marca br. odbyła się konferencja pt. Mapa drogowa do pracy," zorganizowana przez Fundację Fuga Mundi w Lublinie.
   Tematyka konferencji przedstawiała się następująco:

 1. Prezentacja projektu "Mapa drogowa do pracy" - Prezes Fundacji Fuga Mundi w Lublinie Pan Marek Piasecki,
 2. "Zmiany w systemie rehabilitacji zawodowej z perspektywy Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej"- Pan Andrzej Mańka -Poseł RP, Przewodniczący Podkomisji Stałej ds. Osób niepełnosprawnych w Komisji Polityki Społecznej,
 3. "Ergonomiczne aspekty dostosowania miejsc pracy dla niepełnosprawnych"- Pan prof. dr hab. Adam Biela,
 4. "Szanse i wyzwania dla niesłyszących i słabo słyszących w wejściu na rynek pracy"- Pani prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak,
 5. "Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla niepełnosprawnych"- Pan dr Tadeusz Majewski,
 6. Dyskusja panelowa na temat "Mapy drogowej do pracy", prowadzona przez Prezesa Fundacji Fuga Mundi -Pana Marka Piaseckiego, Panią prof. dr hab. Kazimierę Krakowiak, Pana dr Tadeusza Majewskiego, Pana dr Tadeusza Młynarczyka, oraz Pana dr Wojciecha Otrębskiego.

   Konferencja w pełnym znaczeniu tego słowa pokazała, że tego rodzaju spotkania, są bardzo potrzebne i wręcz pożądane z różnego punktu widzenia.
   Celem rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jako zespołu wyspecjalizowanych działań jest osiągnięcie, przy aktywnym udziale tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.
   Prezes Fundacji Fuga Mundi w Lublinie - Pan Marek Piasecki, zaprezentował, jak w rzeczywistości wygląda owa droga, czyli " Mapa drogowa do pracy".
   Barier do pokonania, które mogą zaprowadzić do podjęcia pracy jest wiele, zarówno tych instytucjonalnych, ale też i osobistych.
   Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do turnusu ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie, jeżeli spełnia określone kryteria dotyczące dochodu.
   Trudności związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych jest bardzo dużo, nie mniej jednak daje się zauważyć efekty pracy Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych.
   "Mapa" czy też droga jest dosyć trudna, długa, bardzo skomplikowana, zawiła i nie zawsze kończy się sukcesem.
   Zarówno Pani prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak, jak również Pan dr Tadeusz Majewski, w swoich wystąpieniach podkreślali, że o skuteczności i o efektach rehabilitacji osób niepełnosprawnych, można mówić wtedy, kiedy zostaną spełnione poszczególne kryteria.
   Te poszczególne kryteria to zamierzony, zaplanowany i uporządkowany proces wyspecjalizowanych działań instytucjonalnych i jednostkowych.
   Podstawowe kryteria, to właściwe połączenie w odpowiednim czasie, w odpowiednich warunkach i okolicznościach, zarówno przez rodzinę, jaki też poszczególne instytucje określonych działań.
   Owe wyspecjalizowane, zaplanowane i uporządkowane działania, to działania w szczególności: wychowawcze, pedagogiczne, organizacyjne, lecznicze, psychologiczne, techniczne, szkoleniowe, edukacyjne, społeczne i prawne.
   Tylko wchodzenie w głąb problemu może przynieść oczekiwane efekty.
   Każda osoba niepełnosprawna, pomimo upośledzenia i ograniczeń zdrowotnych, zachowuje nadal określone sprawności fizyczne, psychiczne i społeczne.
   Pomiędzy "pełnosprawnym", a niepełnosprawnym są pewne różnice. "Różnimy się", ale to nie znaczy, że nie możemy współpracować.
   Poczucie przynależności, akceptacja, rozwój, to podstawowe działania, od których nie można odstępować.
   Istnieje wiele możliwości rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Rehabilitacji jako procesu, nie można mierzyć ani socjologicznie, ani psychologicznie, ani medycznie.
   Do wymiernych efektów rehabilitacji zarówno społecznej i zawodowej potrzeba wielorakich i połączonych działań. Nie będzie widocznych efektów rehabilitacji zawodowej bez uprzednio odbytej rehabilitacji społecznej.
   Poprzez działania w zakresie rehabilitacji społecznej można zapewnić osobom niepełnosprawnym godziwe życie w poczuciu pożyteczności społecznej i bezpieczeństwa społecznego oraz zawodowego.
   Poprzez działania w zakresie rehabilitacji pedagogicznej można realizować proces nauczania, który jest dostosowany do możliwości i ograniczeń osób niepełnosprawnych.
   Rehabilitacja lecznicza natomiast, ukierunkowana jest przede wszystkim na wykorzystanie działań medycznych w oddziaływaniu na osobę z dysfunkcją organizmu, w celu poprawy jej stanu zdrowia lub ograniczenia skutków urazu ciała. Wyspecjalizowane działania medyczne pomagają w odzyskaniu sprawności, ułatwiają wykonywanie podstawowych czynności życia codziennego, pomagają w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, oraz umożliwiają osobom niepełnosprawnym bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
   Szczególne działania rehabilitacyjne należy skierować w stosunku do niepełnosprawnych psychicznie, o czym przekonywał uczestników konferencji Pan dr Tadeusz Młynarczyk. Ogromne znaczenie mają tutaj stosowane różnorodne formy psychoterapii, w tym warsztaty terapii zajęciowej.
   Poprzez poszczególne etapy rehabilitacji społecznej umożliwia się tym osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, a także przywraca się możliwość normalnego sposobu życia w naturalnym środowisku.
   Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez: wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, likwidację barier w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji, kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi. Ważną sprawą jest także adoptowanie mieszkań dla niepełnosprawnych.
   Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego, przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa.
   Dalsze działania obejmują szczególnie poradnictwo, przygotowanie do pracy, zatrudnienie i opiekę nad niepełnosprawnymi w zakładach pracy.
   Warunkami właściwego zatrudnienia niepełnosprawnych są: dobranie dla niego pracy zgodnej ze stanem zdrowia i kwalifikacjami, odpowiednie zorganizowanie stanowiska pracy, życzliwy stosunek do niego ze strony współpracowników, a także sprawowanie opieki w czasie zatrudnienia.
   Ważnym elementem jest dobór właściwej ergonomii w zakresie dostosowania miejsca pracy do możliwości i dyspozycji osoby niepełnosprawnej, która powinna być rozpatrywana w szerszym kontekście filozofii zarządzania osobami niepełnosprawnymi w firmie. Oczywiście takie podejście, stawia przed osobami zarządzającymi dosyć duże wyzwanie.
   A więc należy opracować metodologię kwalifikacji osób niepełnosprawnych na poszczególne stanowiska pracy jak też wypracować właściwą specyfikę zarządzania osobami niepełnosprawnymi.
   Zarządzanie osobami niepełnosprawnymi w firmie wymaga również poznania potrzeb tych osób wynikających z niepełnosprawności, ale także poznania osobowości osób dotkniętych niepełnosprawnością.
   Przytaczając uwagi końcowe z referatu Pana prof. dr hab. Adama Bieli, należy zaznaczyć, że zarządzanie osobami niepełnosprawnymi wymaga ogromnego wysiłku organizacyjnego. Potrzeba też do tego wszystkiego mądrości, rozwagi i kompetencji, co niewątpliwie może przyczynić się do sukcesu po obydwu stronach.
   Reasumując, wnioski z konferencji i dyskusji panelowej są następujące:

 1. Brak spójnego systemu i właściwej współpracy na poszczególnych szczeblach i pomiędzy różnymi instytucjami.
 2. Przezwyciężać stereotypy i budować nową świadomość społeczną, gdyż bez niej nie będzie żadnego postępu ani efektów rehabilitacji.
 3. Wypracować właściwy system komunikacji w pełnym znaczeniu tego słowa i wypracować odpowiednie modele wsparcia.
 4. Indywidualne podejście w przygotowywaniu w wejściu na rynek pracy.
 5. Ciągła edukacja, planowanie kompleksowych działań diagnostycznych i prognostycznych.
 6. Wypracowanie nowych modeli współpracy.
 7. Promocja dobrych praktyk, budowanie na możliwościach, a nie na brakach, czy tez barierach.
Halina Dziurdzińska - specjalista ds. spraw rehabilitacji zawodowej,

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20161375, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON