Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Publikacje ONZ

INFORMACJA O FUNDACJI FUGA MUNDI

Fundacja Fuga Mundi powstała w 1996 r. z inicjatywy osób niepełnosprawnych, jest organizacją pozarządową pożytku pu- blicznego. Głównym celem Fundacji jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom. Od samego początku swego istnienia Fundacja pomaga osobom niepełno- sprawnym w podniesieniu jakości życia oraz włączeniu się tej gru- py osób w główny nurt życia społecznego i gospodarczego.

 

Od 2004 r. Fundacja prowadzi Agencję Zatrudnienia, w ramach której wspierane są osoby niepełnosprawne w podjęciu pracy. Jest to najlepszy sposób pomocy, który prowadzi do zdobycia niezależności finansowej i realizacji sowich aspiracji zawodowych. Tylko w okresie od stycznia 2006 r. 5920 osób niepełnosprawnych zarejestrowało się w Agencji Zatrudnienia, spośród których 995 osób uzyskało zatrudnienie (źródło: baza Fundacji - stan na 03-09-

2012 r.). W pracy z osobami niepełnosprawnymi wykorzystywane są nowoczesne metody aktywizacji zawodowej, w tym poradnic- two zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże pracy, giełdy i targi pracy. Fundacja współpracuje z administracją publiczną (głównie z powiatowymi urzędami pracy), innymi orga- nizacjami pozarządowymi oraz przede wszystkim z pracodawca- mi, którzy decydują się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

 

Fundacja posiada Ośrodek Szkoleniowy, w którym prowadzo- ne są szkolenia i kursy zawodowe dla osób niepełnosprawnych oraz dla pracowników urzędów i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych (urzędy pracy, ośrodki pomocy społecz- nej, organizacje pozarządowe). Szkolenia zawodowe prowadzone są m.in. w zakresie umiejętności informatycznych, zgodnych z Eu- ropejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych (European Komputer Driving Licence), ujednoliconym i honorowanym w ca- łej Unosób niepełnosprawnych.

 

Na rzecz Fundacji działa Klub Wolontariatu. Ponadto przyj- mujemy  praktykantów  z  lubelskich  uczelni,  którzy  pomagają w realizacji projektów, a także nabywają doświadczenia w bezpośredniej pracy z osobami niepełnosprawnymi.

 

Fundacja współpracuje ze środkami społecznego przekazu w kreowaniu ak- tywnego i równoprawnego wizerunku osób niepełnosprawnych. Na antenie telewizji regionalnej TVP Lublin oraz Polskiego Radia Lublin emitowane są pro- gramy i audycje poświęcone sprawom osób niepełnosprawnych.

 

Fundacja  uzyskuje  tytuły  dobrej  praktyki  w  ogólnopolskich  konkursach w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych:

 

  Czerwiec 2008 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Fundacji pt. „Mapa dro- gowa do pracy”. Tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka”.

 

  Czerwiec 2007 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Fundacji pt. „Potrafisz”. Tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka”.

 

  Grudzień 2006 r., Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Jak odnaleźć się na rynku pracy? Przykłady modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych. Projekt Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi.

 

  Maj 2006 r., Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw- nych, Najlepsze zorganizowane przedsięwzięcie w zakresie rehabilita- cji zawodowej osób niepełnosprawnych. Projekt Fundacji pt. „Infostra- dą do e-pracy”.

 

  Listopad 2005 r., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Dobre praktyki. Identyfikacja dobrych praktyk w projektach z zakresu rynku pracy. Projekt Fundacji pt. „Infostradą do e-pracy”.

 

 

Kontakt:

 

 

Siedziba Fundacji Fuga Mundi:

ul. Hutnicza 20 B,

20 – 218 Lublin

tel./fax (81) 534 26 01

e-mail: ffm@ffm.pl www.ffm.pl

 

Fundacja Fuga Mundi Agencja Zatrudnienia

ul. Krochmalna 13/1,

20-401 Lublin

tel./fax (81) 534 82 90

e-mail: ffm@ffm.pl www.praca.ffm.pl

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19970404, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON