Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Publikacje ONZ

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH

 

otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 1977 r.)


W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

 

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

 

W dniu 19 grudnia 1966 roku został otwarty do podpisu w Nowym Jorku

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.

Po zaznajomieniu się z powyższym Paktem Rada Państwa uznała go i uzna-

je za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych;

oświadcza, że wymieniony Pakt jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, oraz

przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej

Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 3 marca 1977 roku.

( Tekst Paktu jest zamieszczony w załączniku do niniejszego numeru.)

 

ZAŁĄCZNIK

 

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

Państwa Strony niniejszego Paktu,

 

zważywszy, że zgodnie z zasadami ogłoszonymi w Karcie Narodów Zjedno- czonych uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej stanowi podstawę wolności, sprawie- dliwości i pokoju na świecie, uznając, że prawa te wynikają z przyrodzonej godności człowieka,

 

  uznając, że zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ideał wolnej istoty ludzkiej korzystającej z wolności obywatelskiej i politycz- nej oraz wyzwolonej od lęku i niedostatku może być osiągnięty tylko wówczas, kiedy zostaną stworzone warunki zapewniające każdemu korzystanie z praw obywatelskich i politycznych oraz gospodarczych, społecznych i kulturalnych,

 

  zważywszy wynikający z Karty Narodów Zjednoczonych obowiązek Państw popierania powszechnego poszanowania i przestrzegania praw i wolności człowieka,

 

  biorąc pod uwagę, że jednostka ludzka, mająca obowiązki w stosunku do innych jednostek i w stosunku do społeczności, do której należy, powinna dążyć do popierania i przestrzegania praw uznanych w ni- niejszym Pakcie,


Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych  zgodziły się na następujące artykuły:

 

CZĘŚĆ I Artykuł 1

 

1.      Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny.

 

2.      Wszystkie narody mogą swobodnie rozporządzać dla swoich celów swy- mi bogactwami i zasobami naturalnymi bez uszczerbku dla jakichkolwiek zobowiązań wynikających z międzynarodowej współpracy gospodarczej, opartej na zasadzie wzajemnych korzyści, oraz z prawa międzynarodowe- go. W żadnym przypadku nie można pozbawiać narodu jego własnych środków egzystencji.

 

3.      Strony  niniejszego  Paktu,  włącznie  z  Państwami  odpowiedzialnymi  za administrację terytoriów niesamodzielnych i terytoriów powierniczych, będą popierały realizację prawa do samostanowienia i będą szanowały to prawo zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych.

 

CZĘŚĆ II

 

Artykuł 2

 

1.      Każde z Państw Stron niniejszego Paktu zobowiązuje się przestrzegać i za- pewnić wszystkim osobom, które znajdują się na jego terytorium i pod- legają jego jurysdykcji, prawa uznane w niniejszym Pakcie, bez względu na jakiekolwiek różnice, takie jak: rasa, kolor skóry, płeć, język, religia, po- glądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuacja majątkowa, urodzenie lub jakiekolwiek inne okoliczności.

 

2.      Państwa Strony niniejszego Paktu zobowiązują się podjąć, zgodnie z wła- snym trybem konstytucyjnym i postanowieniami niniejszego Paktu, od- powiednie kroki mające na celu przyjęcie tego rodzaju środków usta- wodawczych lub innych, jakie okażą się konieczne w celu realizacji praw uznanych w niniejszym Pakcie, jeżeli nie jest to już przewidziane w obo- wiązujących przepisach prawnych lub w inny sposób.

 

3.      Każde z Państw Stron niniejszego Paktu zobowiązuje się:

(a) zapewnić każdej osobie, której prawa lub wolności uznane w niniejszym Pakcie zostały naruszone, skuteczny środek ochrony prawnej, nawet gdy naruszenie to zostało dokonane przez osoby działające w charakterze urzędowym;

 

(b) zapewnić, aby prawo każdego człowieka do takiego środka ochrony prawnej było określone przez właściwe władze sądowe, administra- cyjne lub ustawodawcze albo przez jakąkolwiek inną właściwą wła- dzę, przewidzianą w systemie prawnym danego Państwa, oraz rozwijać możliwości ochrony praw na drodze sądowej;

(c) zapewnić realizowanie przez właściwe władze środków ochrony praw- nej, gdy zostały one przyznane.

 

Artykuł 3

 

Państwa Strony niniejszego Paktu zobowiązują się zapewnić mężczyznom i kobietom równe prawo do korzystania ze wszystkich praw obywatelskich i politycznych wymienionych w niniejszym Pakcie.

 

Artykuł 4

 

1.      W przypadku gdy wyjątkowe niebezpieczeństwo publiczne zagraża ist- nieniu narodu i zostało ono urzędowo ogłoszone, Państwa Strony niniej- szego Paktu mogą podjąć kroki mające na celu zawieszenie stosowania zobowiązań wynikających z niniejszego Paktu w zakresie ściśle odpowia- dającym wymogom sytuacji, pod warunkiem, że kroki te nie są sprzeczne z innymi ich zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego i nie pociągają za sobą dyskryminacji wyłącznie z powodu rasy, koloru skó- ry, płci, języka, religii lub pochodzenia społecznego.

 

2.      Powyższe postanowienie nie upoważnia do zawieszenia stosowania po- stanowień artykułów 6, 7, 8 (ustępy 1 i 2), 11, 15, 16 i 18.

 

3.      Każde z Państw Stron niniejszego Paktu, korzystające z prawa do zawiesze- nia stosowania zobowiązań, poinformuje natychmiast pozostałe Państwa Strony niniejszego Paktu, za pośrednictwem Sekretarza Generalnego Or- ganizacji Narodów Zjednoczonych, jakie postanowienia Paktu zostały za- wieszone oraz jakie były tego powody. Następnie Państwo to zawiadomi tą samą drogą o terminie, w którym zawieszenie przestaje obowiązywać.

 

Artykuł 5

 

1.      Żadne  postanowienie niniejszego Paktu nie może być interpretowane jako przyznanie jakiemukolwiek Państwu, grupie lub osobie jakiegokol- wiek prawa do podjęcia czynności lub dokonania aktu mającego na celu zniweczenie praw lub wolności uznanych w niniejszym Pakcie albo ich ograniczenie w szerszym stopniu, niż przewiduje to niniejszy Pakt.

 

 

2.      Żadne z podstawowych praw człowieka uznanych lub istniejących w któ- rymkolwiek z Państw Stron niniejszego Paktu na podstawie ustaw, kon- wencji, zarządzeń lub zwyczaju nie może być ograniczone ani zawieszone pod pretekstem, że niniejszy Pakt nie uznaje takich praw lub że uznaje je w węższym zakresie.

 

CZĘŚĆ III

 

Artykuł 6

 

1.      Każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia. Prawo to powinno być chronione przez ustawę. Nikt nie może być samowolnie pozbawiony życia.

 

2.      W krajach, w których kara śmierci nie została zniesiona, wyrok śmierci może być wydany jedynie za najcięższe zbrodnie, zgodnie z ustawą, któ- ra obowiązywała w chwili popełnienia zbrodni i nie narusza postanowień niniejszego Paktu i Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobój- stwa. Kara ta może być wykonana tylko na podstawie prawomocnego wy- roku wydanego przez właściwy sąd.

 

3.      W przypadku gdy pozbawienie życia stanowi zbrodnię ludobójstwa, jest oczywiste, że żadne postanowienie niniejszego artykułu nie upoważnia żadnego Państwa Strony niniejszego Paktu do uchylania się w jakikolwiek sposób od zobowiązań przyjętych przez nie na podstawie postanowień Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

 

4.      Każdy skazany na śmierć ma prawo ubiegać się o ułaskawienie lub zamia- nę kary. Amnestia, ułaskawienie lub zamiana kary śmierci mogą być zasto- sowane we wszystkich przypadkach.

 

5.      Wyrok śmierci nie będzie wydany w odniesieniu do przestępstw popełnio- nych przez osoby w wieku poniżej 18 lat i nie będzie wykonywany w sto- sunku do kobiet ciężarnych.

 

6.      Nie można powoływać się na żadne postanowienie niniejszego artykułu w celu opóźnienia lub niedopuszczenia do zniesienia kary śmierci przez jakiekolwiek Państwo Stronę niniejszego Paktu.

 

Artykuł 7

Nikt nie będzie poddawany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo

poniżającemu  traktowaniu  lub  karaniu.  W  szczególności  nikt  nie  będzie

 

poddawany, bez swej zgody swobodnie wyrażonej, doświadczeniom lekarskim lub naukowym.

 

Artykuł 8

 

1.      Nie wolno nikogo trzymać w niewoli; niewolnictwo i handel niewolnika- mi, we wszystkich formach, są zakazane.

 

2.      Nie wolno nikogo trzymać w poddaństwie.

 

3.      a) Nie wolno nikogo zmuszać do pracy przymusowej lub obowiązkowej;

b) punkt a) niniejszego ustępu nie może być interpretowany jako zakazujący wykonywania ciężkiej pracy zgodnie z wyrokiem właściwego sądu w krajach, w których pozbawienie wolności połączone z ciężkimi robotami może być orzeczone jako kara za zbrodnie;

c)  w rozumieniu niniejszego ustępu wyrażenie „praca przymusowa lub

obowiązkowa” nie obejmuje:

i) wszelkiej pracy lub świadczeń nie wymienionych w punkcie b), a zwykle wymaganych od osób pozbawionych wolności na skutek prawomocnego orzeczenia sądu lub od osób w okresie warunkowego zwolnienia od takiego pozbawienia wolności;

ii) wszelkich świadczeń o charakterze wojskowym, a w krajach uznających uchylanie się od służby wojskowej ze względów religijnych wszelkich świadczeń na rzecz Państwa wymaganych przez ustawę od osób uchylających się;

iii) wszelkich świadczeń wymaganych w przypadkach wyjątkowej sytuacji albo klęski zagrażającej życiu lub dobrobytowi społeczeństwa;

iv) wszelkiej  pracy  lub  świadczeń  stanowiących  część  normalnych obowiązków obywatelskich.

 

Artykuł 9

 

1.      Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikt nie może być samowolnie aresztowany lub zatrzymany. Nikt nie może być pozba- wiony wolności inaczej, jak tylko na zasadach i w trybie ustalonym przez ustawę.

 

2.      Osobę aresztowaną należy poinformować w chwili aresztowania o przy- czynach aresztowania i w krótkim czasie powiadomić o wysuwanych prze- ciwko niej zarzutach.

 

3.      Osoba aresztowana lub zatrzymana pod zarzutem dokonania przestęp- stwa powinna być w krótkim czasie postawiona przed sędzią lub przed

 

 

inną osobą ustawowo uprawnioną do sprawowania władzy sądowej i po- winna być osądzona w rozsądnym terminie lub zwolniona. Nie powinno stanowić ogólnej zasady, że osoby oczekujące na rozprawę mają być za- trzymane w areszcie, lecz zwolnienie ich może być uzależnione od gwa- rancji zapewniających ich stawienie się na rozprawę, w każdej innej fa- zie postępownia sądowego oraz – w razie potrzeby – w celu wykonania wyroku.

 

4.      Każdy pozbawiony wolności przez aresztowanie lub zatrzymanie ma pra- wo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego orzeczenia przez sąd o legalności zatrzymania i zarządzenia zwolnienia, jeżeli to zatrzymanie okaże się bezprawne.

 

5.      Każdy, kto został bezprawnie aresztowany lub zatrzymany, ma prawo do odszkodowania, którego może dochodzić w drodze sądowej.

 

Artykuł 10

 

1.      Każda osoba pozbawiona wolności będzie traktowana w sposób humani- tarny i z poszanowaniem przyrodzonej godności człowieka.

 

2.      a) Osoby oskarżone będą, oprócz wyjątkowych okoliczności, oddzielone od osób skazanych i będą podlegały innemu traktowaniu, odpowiadają- cemu ich statusowi osób nie skazanych.

b) oskarżeni młodociani będą oddzieleni od dorosłych i możliwie jak naj- szybciej postawieni przed sądem celem osądzenia.

 

3.      System penitencjarny obejmować będzie traktowanie więźniów, którego zasadniczym celem będzie ich poprawa i rehabilitacja społeczna. Prze- stępcy młodociani będą oddzieleni od dorosłych i traktowani stosownie do swego wieku i statusu prawnego.

 

Artykuł 11

 

Nikt nie może być pozbawiony wolności jedynie z powodu niemożności wywiązywania się z zobowiązań umownych.

 

Artykuł 12

 

1.      Każdy człowiek przebywający legalnie na terytorium jakiegokolwiek Pań- stwa będzie miał prawo, w obrębie tego terytorium, do swobody porusza- nia się i wolności wyboru miejsca zamieszkania.

 

2.      Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny.

 

3.      Wymienione wyżej prawa nie mogą podlegać żadnym ograniczeniom, z wyjątkiem tych, które są przewidziane przez ustawę, są konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwowego, porządku publicznego, zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności innych i są zgodne z pozo- stałymi prawami uznanymi w niniejszym Pakcie.

 

4.      Nikt nie może być samowolnie pozbawiony prawa wjazdu do swego wła- snego kraju.

 

Artykuł 13

 

Cudzoziemiec przebywający legalnie na terytorium Państwa Strony niniej- szego Paktu może być z niego wydalony jedynie w wykonaniu decyzji podjętej zgodnie z ustawą i będzie miał prawo, jeżeli ważne względy bezpieczeństwa państwowego nie przemawiają przeciw temu, przedłożyć argumenty prze- ciwko swemu wydaleniu oraz domagać się ponownego zbadania swej sprawy przez właściwe władze albo osobę lub osoby specjalnie przez te władze wyzna- czone i być przed nimi w tym celu reprezentowanym.

 

Artykuł 14

 

1.      Wszyscy ludzie są równi przed sądami i trybunałami. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy przez właściwy, nie- zależny i bezstronny sąd, ustanowiony przez ustawę, przy orzekaniu co do zasadności oskarżenia przeciw niemu w sprawach karnych bądź co do jego praw i obowiązków w sprawach cywilnych. Prasa i publiczność mogą być wykluczone z całości lub części rozprawy sądowej ze względu na mo- ralność, porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe w demokra- tycznym społeczeństwie albo jeżeli interes życia prywatnego stron tego wymaga, albo w stopniu, w jakim sąd uzna to za bezwzględnie konieczne w szczególnych okolicznościach, kiedy jawność mogłaby przynieść szko- dę interesom sprawiedliwości; jednakże każde orzeczenie sądu wydane w jakiejkolwiek sprawie karnej lub cywilnej będzie publicznie ogłoszone, z wyjątkiem przypadków, gdy wymaga tego interes młodocianych lub gdy sprawa dotyczy sporów małżeńskich albo opieki nad dziećmi.

 

2.      Każda osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa ma prawo być uważa- na za niewinną aż do udowodnienia jej winy zgodnie z ustawą.

3.      Każda osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa ma prawo, na zasa- dach pełnej równości, co najmniej do następujących gwarancji:

(a) otrzymania niezwłocznie szczegółowej informacji w języku dla niej zro- zumiałym o rodzaju i przyczynie oskarżenia;

(b) dysponowania odpowiednim czasem i możliwościami w celu przygo- towania obrony i porozumienia się z obrońcą przez siebie wybranym;

(c) rozprawy bez nieuzasadnionej zwłoki;

(d) obecności na rozprawie, bronienia się osobiście lub przez obrońcę przez siebie wybranego; do otrzymania informacji, jeżeli nie posiada obrońcy, o istnieniu powyższego prawa oraz posiadania obrońcy wyznaczonego dla niej w każdym przypadku, kiedy interesy sprawiedliwości tego wymagają, bez ponoszenia kosztów obrony w przypadkach, kiedy oskarżony nie posiada dostatecznych środków na ich pokrycie;

(e) przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenii zapewnienia obecności i przesłuchania świadków obrony na tych samych warunkach, co świadków oskarżenia;

(f ) korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli oskarżony nie rozumie lub nie mówi językiem używanym w sądzie;

(g) nieprzymuszania do zeznawania przeciwko sobie lub do przyznania się do winy.

 

4.      W stosunku do młodocianych postępowanie powinno brać pod uwagę ich wiek oraz potrzebę wpływania na ich reedukację.

 

5.      Każda osoba skazana za przestępstwo ma prawo odwołania się do sądu wyższej instalacji w celu ponownego rozpatrzenia orzeczenia o winie i ka- rze zgodnie z ustawą.

 

6.      Jeżeli prawomocne orzeczenie skazujące zostało następnie uchylone lub nastąpiło ułaskawienie na podstawie nowych lub nowo ujawnionych fak- tów, które niezbicie wykazywały, że zaszła omyłka sądowa, wówczas oso- bie, która poniosła karę w wyniku takiego skazania, będzie przyznane od- szkodowanie zgodnie z ustawą, chyba że zostanie udowodnione, iż osoba ta ponosi całkowicie lub częściowo winę za nieujawnienie w porę niezna- nego faktu.

 

7.      Nikt nie może być ponownie ścigany lub karany za przestępstwo, za które już raz został prawomocnie skazany lub uniewinniony zgodnie z ustawą i procedurą karną danego kraju.

 

Artykuł 15

 

8.      1. Nikt nie może być skazany za czyn lub zaniechanie, które w myśl pra- wa wewnętrznego lub międzynarodowego nie stanowiły przestępstwa w chwili ich popełnienia. Nie może być również zastosowana kara surow- sza od tej, którą można było wymierzyć w chwili popełnienia przestęp- stwa. Jeżeli po popełnieniu przestępstwa ustanowiona zostanie przez ustawę kara łagodniejsza za takie przestępstwo, przestępca będzie miał prawo z tego korzystać.

 

9.      2. Nic w niniejszym artykule nie ogranicza sądzenia i karania jakiejkolwiek osoby za jakikolwiek czyn lub zaniechanie, które w chwili ich popełnie- nia stanowiły przestępstwo w myśl ogólnych zasad prawa uznanych przez społeczność międzynarodową.

 

Artykuł 16

 

Każdy ma prawo do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej.

 

Artykuł 17

 

1.      Nikt nie może być narażony na samowolną lub bezprawną ingerencję w jego życie prywatne, rodzinne, dom czy korespondencję ani też na bez- prawne zamachy na jego cześć i dobre imię.

 

2.      Każdy ma prawo do ochrony prawnej przed tego rodzaju ingerencjami i zamachami. tezy z piśmiennictwa

 

Artykuł 18

 

1.      Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania. Prawo to obejmu- je wolność posiadania lub przyjmowania wyznania lub przekonań według własnego wyboru oraz do uzewnętrzniania indywidualnie czy wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub przekonań przez upra- wianie kultu, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie.

 

2.      Nikt nie może podlegać przymusowi, który stanowiłby zamach na jego wolność posiadania lub przyjmowania wyznania albo przekonań według własnego wyboru.

 

3.      Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i są konieczne

 

 

dla ochrony bezpieczeństwa publicznego, porządku, zdrowia lub moral- ności publicznej albo podstawowych praw i wolności innych osób.

 

4.      Państwa Strony niniejszego Paktu zobowiązują się do poszanowania wol- ności rodziców lub, w odpowiednich przypadkach, opiekunów prawnych do zapewnienia swym dzieciom wychowania religijnego i moralnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

 

Artykuł 19

 

1.      Każdy  człowiek  ma  prawo  do  posiadania  bez  przeszkód  własnych poglądów.

 

2.      Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu na granice państwowe, ust- nie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru.

 

3.      Realizacja praw przewidzianych w ustępie 2 niniejszego artykułu pocią- ga za sobą specjalne obowiązki i specjalną odpowiedzialność. Może ona w konsekwencji podlegać pewnym ograniczeniom, które powinny być jednak wyraźnie przewidziane przez ustawę i które są niezbędne w celu: (a) poszanowania praw i dobrego imienia innych;

(b) ochrony  bezpieczeństwa  państwowego  lub  porządku  publicznego albo zdrowia lub moralności publicznej.

 

Artykuł 20

 

1.      Wszelka propaganda wojenna powinna być ustawowo zakazana.

 

2.      Popieranie w jakikolwiek sposób nienawiści narodowej, rasowej lub reli- gijnej, stanowiące podżeganie do dyskryminacji, wrogości lub gwałtu, po- winno być ustawowo zakazane.

 

Artykuł 21

 

Uznaje się prawo do spokojnego zgromadzania się. Na wykonywanie tego prawa nie mogą być nałożone ograniczenia inne niż ustalone zgodnie z usta- wą i konieczne w demokratycznym społeczeństwie w interesie bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, porządku publicznego bądź dla ochrony zdro- wia lub moralności publicznej albo praw i wolności innych osób.

 

Artykuł 22

 

1.      Każdy ma prawo do swobodnego stowarzyszania się z innymi, włącz- nie z prawem do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych w celu ochrony swych interesów.

 

2.      Na wykonywanie tego prawa nie mogą być nałożone ograniczenia inne niż przewidziane przez ustawę i konieczne w demokratycznym społeczeń- stwie w interesie bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, porząd- ku publicznego bądź dla ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności innych osób. Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody w nałożeniu ograniczeń zgodnych z ustawą na wykonywanie tego prawa przez członków sił zbrojnych i policji.

 

3.      Żadne z postanowień niniejszego artykułu nie uprawnia Państw Stron Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1948 r. dotyczącej wol- ności związkowej do podejmowania kroków ustawodawczych lub stoso- wania prawa w sposób, który naruszałby gwarancje przewidziane w tej Konwencji.

 

Artykuł 23

 

1.      Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa.

 

2.      Uznaje się prawo mężczyzn i kobiet w wieku małżeńskim do zawarcia mał- żeństwa i założenia rodziny.

 

3.      Żaden związek małżeński nie może być zawarty bez swobodnie wyrażonej i pełnej zgody przyszłych małżonków.

 

4.      Państwa Strony niniejszego Paktu podejmą odpowiednie kroki w celu za- pewnienia równych praw i obowiązków małżonków w odniesieniu do za- warcia małżeństwa, podczas jego trwania i przy jego rozwiązaniu. W przy- padku rozwiązania małżeństwa należy podjąć środki w celu zapewnienia dzieciom niezbędnej ochrony.

 

Artykuł 24

 

1.      Każde dziecko, bez żadnej dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuację mająt- kową lub urodzenie, ma prawo do środków ochrony, jakich wymaga sta- tus małoletniego, ze strony rodziny, społeczeństwa i Państwa.

 

2.      Każde dziecko powinno być zarejestrowane niezwłocznie po urodzeniu i posiadać nazwisko.

 

3.      Każde dziecko ma prawo do nabycia obywatelstwa.

 

Artykuł 25

 

Każdy obywatel ma prawo i możliwości, bez żadnej dyskryminacji, o której mowa w artykule 2, i bez nieuzasadnionych ograniczeń:

(a) uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli;

(b) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego w rzetelnych wyborach, przeprowadzanych okresowo, opartych na głosowaniu po- wszechnym, równym i tajnym, gwarantujących wyborcom swobodne wyrażenie woli;

(c) dostępu do służby publicznej w swoim kraju na ogólnych zasadach równości.

 

Artykuł 26

 

Wszyscy są równi wobec prawa i są uprawnieni bez żadnej dyskryminacji do jednakowej ochrony prawnej. Jakakolwiek dyskryminacja w tym zakresie powinna być ustawowo zakazana oraz powinna być zagwarantowana przez ustawę równa dla wszystkich i skuteczna ochrona przed dyskryminacją z takich względów, jak: rasa, kolor skóry, płeć, język, religia, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuacja majątkowa, urodzenie lub ja- kiekolwiek inne okoliczności.

 

Artykuł 27

W Państwach, w których istnieją mniejszości etniczne, religijne lub językowe, osoby należące do tych mniejszości nie mogą być pozbawione prawa do własnego życia kulturalnego, wyznawania i praktykowania własnej religii oraz posługiwania się własnym językiem wraz z innymi członkami danej grupy.

 

CZĘŚĆ IV

 

 

 

Artykuł 28

 

 

 

1.      Powołuje się Komitet Praw Człowieka (zwany dalej w niniejszym Pakcie „Komitetem”). Składa się on z osiemnastu członków i sprawuje funkcje wymienione poniżej.

 

2.      Komitet składa się z obywateli Państw Stron niniejszego Paktu, którzy po- winni być ludźmi o wysokim poziomie moralnym i uznanej kompeten- cji w dziedzinie praw człowieka, przy czym należy uwzględnić celowość udziału pewnej liczby osób o doświadczeniu prawniczym.

 

 

 

3.      Członkowie  Komitetu  są  wybierani  i  pełnią  swe  funkcje  we  własnym imieniu.

 

 

 

Artykuł 29

 

 

 

1.      Członkowie Komitetu są wybierani w tajnym głosowaniu z listy osób od- powiadających wymogom określonym w artykule 28, które zostaną w tym celu zgłoszone przez Państwa Strony niniejszego Paktu.

 

 

 

2.      Każde z Państw Stron niniejszego Paktu może zgłosić najwyżej dwie oso- by. Osoby te powinny być obywatelami Państwa zgłaszającego.

 

 

 

3.      Ta sama osoba może być zgłoszona ponownie.

 

 

 

Artykuł 30

 

 

 

1.      Pierwsze wybory odbędą się nie później niż w sześć miesięcy od dnia wej- ścia w życie niniejszego Paktu.

 

 

 

2.      Co najmniej na cztery miesiące przed terminem każdych wyborów do Ko- mitetu, z wyjątkiem wyborów mających na celu obsadzanie wakatu ogło- szonego zgodnie z artykułem 34, Sekretarz Generalny Organizacji Naro- dów Zjednoczonych skieruje do Państw Stron niniejszego Paktu pisemne zaproszenie do zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu w ciągu trzech miesięcy.

 

 

 

3.      Sekretarz  Generalny  Organizacji  Narodów  Zjednoczonych  sporządza alfabetyczną  listę  wszystkich  zgłoszonych  w  ten  sposób  kandydatów, ze wskazaniem Państw, które ich zgłosiły, i przedkłada ją Państwom Stro- nom niniejszego Paktu nie później niż na miesiąc przed terminem każdych wyborów.

 

 

 

4.      Wybory członków Komitetu odbywają się na posiedzeniu Państw Stron niniejszego Paktu, zwołanym przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w siedzibie Organizacji. Na posiedzeniu tym, dla którego quorum wynosi dwie trzecie Państw Stron niniejszego Paktu, za wybranych uznani zostaną ci kandydaci, którzy otrzymają największą licz- bę głosów przedstawicieli Państw Stron obecnych i głosujących.

 

 

 

 

 

Artykuł 31

 

 

 

1.      W skład Komitetu nie może wejść więcej niż jeden obywatel tego samego Państwa.

 

 

 

2.      W wyborach do Komitetu uwzględniona będzie zasada sprawiedliwego podziału geograficznego i reprezentacji różnych form cywilizacji, jak rów- nież podstawowych systemów prawnych.

 

 

 

Artykuł 32

 

 

 

1.      Członkowie Komitetu wybierani są na okres czterech lat. Mogą oni być ponownie  wybrani,  jeżeli  ich  kandydatury  zostaną  ponownie  zgłoszo- ne. Jednakże mandat dziewięciu spośród członków Komitetu wybranych w pierwszych wyborach wygasa po upływie dwóch lat; niezwłocznie po pierwszych wyborach nazwiska tych dziewięciu członków Komitetu zo- staną wybrane drogą losowania przez przewodniczącego posiedzenia, o którym mowa w artykule 30 ustęp 4.

 

 

 

2.      Po wygaśnięciu mandatu wybory zostaną przeprowadzone zgodnie z po- stanowieniami poprzednich artykułów niniejszej części Paktu.

 

 

 

Artykuł 33

 

 

 

1.      Jeżeli według jednomyślnej opinii pozostałych członków jeden z członków Komitetu przestał wykonywać swe funkcje z jakiejkolwiek innej przyczyny niż czasowa nieobecność, Przewodniczący Komitetu zawiadomi o tym Se- kretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, który ogłosi wakat w składzie Komitetu.

 

 

 

2.      W przypadku śmierci lub rezygnacji jednego z członków Komitetu Prze- wodniczący niezwłocznie zawiadomi Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, który ogłosi wakat od dnia śmierci lub od dnia, od którego rezygnacja pociąga za sobą skutki prawne.

 

 

 

Artykuł 34

 

 

 

1.      W przypadku ogłoszenia wakatu zgodnie z artykułem 33 oraz jeżeli man- dat członka, który ma być zastąpiony, nie wygasa w ciągu sześciu miesię- cy od dnia ogłoszenia wakatu, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zawiadomi o tym wszystkie Państwa Strony niniejszego Paktu, które mogą w ciągu dwóch miesięcy zgłosić zgodnie z artykułem 29 kandydatów w celu wypełnienia wakatu.

 

2.      Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych sporządzi listę alfabetyczną osób w ten sposób zgłoszonych i przedłoży ją Państwom Stronom niniejszego Paktu. Następnie zostaną przeprowadzone wybory w celu obsadzenia wakującego miejsca, zgodnie z odpowiednimi posta- nowieniami tej części niniejszego Paktu.

 

 

 

3.      Członek Komitetu wybrany w celu wypełnienia wakatu ogłoszonego z ar- tykułem 33 będzie piastował swe funkcje przez okres, jaki pozostał do cza- su wygaśnięcia kadencji członka, którego miejsce stało się wakujące w Ko- mitecie zgodnie z postanowieniami wymienionego artykułu.

 

 

 

Artykuł 35

 

 

 

Członkowie Komitetu otrzymują, za zgodą Zgromadzenia Ogólnego Or- ganizacji Narodów Zjednoczonych, wynagrodzenie z funduszów Organizacji Narodów Zjednoczonych na zasadach i warunkach, jakie ustali Zgromadzenie Ogólne, uwzględniając wagę zadań Komitetu.

 

 

 

Artykuł 36

 

 

 

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zapewni nie- zbędny personel i środki materialne konieczne do efektywnego wykonywania funkcji Komitetu przewidzianych w niniejszym Pakcie.

 

 

 

Artykuł 37

 

 

 

1.      Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zwoła pierwsze posiedzenie Komitetu w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

 

 

2.      Po pierwszym posiedzeniu Komitet zbiera się w każdym przypadku prze- widzianym w jego regulaminie.

 

 

 

3.      Komitet zbiera się normalnie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczo- nych lub w Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie.

 

 

 

Artykuł 38

 

 

 

Każdy z członków Komitetu przed objęciem swych funkcji składa na posie- dzeniu otwartym Komitetu uroczyste oświadczenie, iż będzie wykonywał swe obowiązki w sposób bezstronny i sumienny.

 

 

 

Artykuł 39

 

 

 

1.      Komitet wybiera swoje biuro na okres dwóch lat. Członkowie biura mogą być ponownie wybrani.

 

 

 

2.      Komitet ustali swój regulamin, który będzie zawierał m.in. następujące postanowienia:

 

(a) 12 członków stanowi quorum,

 

(b) decyzje  Komitetu  są  podejmowane  większością  głosów  obecnych członków.

 

 

 

Artykuł 40

 

 

 

1.      Państwa Strony niniejszego Paktu zobowiązują się do przedkładania spra- wozdań na temat środków przedsięwziętych przez nie w celu realizacji praw uznanych w niniejszym Pakcie oraz postępu dokonanego w dziedzi- nie korzystania z tych praw:

 

(a) w ciągu roku od dnia wejścia w życie niniejszego Paktu dla tych Państw Stron,

 

(b) następnie na każde wezwanie Komitetu.

 

 

 

2.      Wszystkie  sprawozdania zostaną przedłożone Sekretarzowi Generalne- mu Organizacji Narodów Zjednoczonych, który przekaże je Komitetowi do rozpatrzenia. Sprawozdania powinny wskazywać czynniki i trudności o ile takie istnieją – wpływające na realizację niniejszego Paktu.

 

 

 

3.      Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych może w poro- zumieniu z Komitetem przekazać organizacjom wyspecjalizowanym ko- pie tych części sprawozdań, które mogą dotyczyć ich zakresu działalności.

 

 

 

4.      Komitet bada sprawozdania przedłożone przez Państwa Strony niniejsze- go Paktu. Przekazuje on Państwom Stronom swoje sprawozdania wraz z takimi uwagami natury ogólnej, jakie uzna za właściwe. Komitet może również przekazać te uwagi wraz z kopiami sprawozdań, jakie otrzymał od Państw Stron niniejszego Paktu, Radzie Gospodarczej i Społecznej.

 

 

 

5.      Państwa Strony niniejszego Paktu mogą przedłożyć Komitetowi komenta- rze do uwag, jakie mogą być uczynione zgodnie z ustępem 4 niniejszego artykułu.

 

Artykuł 41

 

 

 

1.      Zgodnie z niniejszym artykułem Państwo Strona niniejszego Paktu może w każdej chwili oświadczyć, że uznaje właściwość Komitetu do przyjmo- wania i rozważania zawiadomień, w których jedno Państwo Strona twier- dzi, że inne Państwo Strona nie wypełnia swych zobowiązań wynikających z niniejszego Paktu. Zawiadomienia, o których mowa w niniejszym artyku- le, będą przyjmowane i rozważane tylko w przypadku, gdy zostaną przed- łożone przez Państwo Stronę, które złożyło oświadczenie uznające wła- ściwość Komitetu wobec niego. Komitet nie będzie przyjmował żadnych zawiadomień, jeśli będą one dotyczyły Państwa Strony, które nie złożyło takiego oświadczenia. Zawiadomienia przyjęte zgodnie z niniejszym arty- kułem będą rozpatrywane w trybie następującym:

 

(a) w przypadku gdy jedno z Państw Stron niniejszego Paktu uważa, że inne Państwo Strona nie wykonuje postanowień niniejszego Paktu, może mu ono zwrócić na to uwagę drogą pisemnego zawiadomienia; Pań- stwo otrzymujące zawiadomienie dostarczy w ciągu trzech miesięcy od dnia jego otrzymania Państwu, które je przesłało, wyjaśnienie lub inne oświadczenie na piśmie naświetlające sprawę, które powinno zawierać w stopniu, w jakim to jest możliwe i celowe, informacje dotyczące we- wnętrznej procedury oraz środków odwoławczych już zastosowanych, będących w toku stosowania lub dostępnych w tej sprawie;

 

(b) jeżeli sprawa nie zostanie rozstrzygnięta ku zadowoleniu obu zaintere- sowanych Państw Stron w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania przez Państwo otrzymujące pierwszego zawiadomienia, każde z tych Państw będzie miało prawo skierować sprawę do Komitetu przez za- wiadomienie Komitetu oraz drugiego Państwa;

 

(c) Komitet rozpatruje przekazaną mu sprawę tylko po upewnieniu się, że dostępne wewnętrzne środki odwoławcze zostały zastosowane i wy- czerpane w tej sprawie zgodnie z ogólnie uznanymi zasadami prawa międzynarodowego; zasada ta nie ma zastosowania w przypadku nie- uzasadnionej zwłoki w przeprowadzeniu postępowania odwoławczego;

 

(d) Komitet rozpatruje zawiadomienia, o których mowa w niniejszym arty- kule, na posiedzeniach przy drzwiach zamkniętych;

 

(e) z zastrzeżeniem postanowień punktu c) Komitet powinien udostępnić zainteresowanym Państwom Stronom swe dobre usługi, dążąc do polu- bownego rozstrzygnięcia sprawy w oparciu o poszanowanie praw czło- wieka i podstawowych wolności uznanych w niniejszym Pakcie;

 

(f ) w każdej przekazanej mu sprawie Komitet może zwrócić się do wspo- mnianych w punkcie b) zainteresowanych Państw Stron o dostarczenie mu wszelkich informacji dotyczących danej sprawy;

 

(g) zainteresowane Państwa Strony wspomniane w punkcie b) mają prawo być reprezentowane podczas rozpatrywania sprawy przez Komitet oraz składać uwagi ustnie lub pisemnie bądź w obu formach;

 

(h) Komitet powinien w ciągu dwunastu miesięcy od otrzymania zawiado- mienia, o którym mowa w punkcie b), przedłożyć sprawozdanie:

 

(i) jeżeli zostało osiągnięte rozstrzygnięcie zgodnie z postanowieniami punktu e), Komitet ograniczy swe sprawozdanie do krótkiego przedsta- wienia faktów i osiągniętego rozstrzygnięcia;

 

( j) jeżeli nie zostało osiągnięte rozstrzygnięcie zgodnie z postanowieniem punktu e), Komitet ograniczy swe sprawozdanie do krótkiego przedsta- wienia faktów; pisemne uwagi Państw Stron oraz protokół zawierający uwagi ustne, poczynione przez zainteresowane Państwa Strony, zosta- ną załączone do sprawozdania.

 

 

 

W każdej sprawie sprawozdanie powinno być przekazane zainteresowanym Państwom Stronom.

 

 

 

2.      Postanowienia  niniejszego  artykułu  wejdą  w  życie  z  chwilą  złożenia oświadczenia, o którym mowa w ustępie 1, przez dziesięć Państw Stron ni- niejszego Paktu. Oświadczenia takie powinny być złożone przez Państwa Strony Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, który przekaże ich kopie innym Państwom Stronom. Oświadczenie może zostać w każdej chwili wycofane w drodze notyfikacji skierowanej do Se- kretarza Generalnego. Wycofanie takie nie przeszkadza w rozpatrzeniu sprawy będącej przedmiotem zawiadomienia już przekazanego zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu; po otrzymaniu przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych notyfikacji o wycofa- niu oświadczenia nie będą przyjmowane dalsze zawiadomienia od jakich- kolwiek Państw Stron, chyba że zainteresowane Państwo Strona złożyło ponowne oświadczenie.

 

 

 

Artykuł 42

 

 

 

1.      a) Jeżeli sprawa przedłożona Komitetowi zgodnie z artykułem 41 nie zo- stanie rozstrzygnięta ku zadowoleniu zainteresowanych Państw Stron, Komitet może, po uprzednim uzyskaniu zgody zainteresowanych Państw Stron, powołać Komisję Pojednawczą ad hoc (zwaną dalej „Komisją”); Ko- misja świadczy swe dobre usługi zainteresowanym Państwom Stronom w celu polubownego rozstrzygnięcia sprawy w oparciu o poszanowanie niniejszego Paktu;

 

b) Komisja składa się z pięciu osób wyznaczonych zgodnie z porozumie- niem pomiędzy zainteresowanymi Państwami Stronami; jeżeli zaintereso- wane Państwa Strony nie osiągną w ciągu trzech miesięcy porozumienia odnośnie do części lub całości składu Komisji, wówczas ci członkowie Ko- misji, co do których nie osiągnięto porozumienia, zostaną wybrani w taj- nym głosowaniu większością dwóch trzecich głosów członków Komitetu spośród nich samych.

 

 

 

2.      Członkowie Komisji pełnią swe funkcje w imieniu własnym. Nie mogą oni być obywatelami zainteresowanych Państw Stron ani obywatelami Pań- stwa nie będącego Stroną niniejszego Paktu, ani też obywatelami Państwa Strony, które nie złożyło oświadczenia przewidzianego w artykule 41.

 

 

 

3.      Komisja   wybiera   swego   Przewodniczącego   oraz   przyjmuje   własny regulamin.

 

 

 

4.      Posiedzenia Komisji odbywają się normalnie w siedzibie Organizacji Na- rodów  Zjednoczonych  lub  w  Biurze  Organizacji  Narodów  Zjednoczo- nych w Genewie. Mogą one jednak odbywać się w innych dogodnych miejscach, które Komisja ustali w porozumieniu z Sekretarzem General- nym Organizacji Narodów Zjednoczonych i zainteresowanymi Państwami Stronami.

 

 

 

5.      Sekretariat powołany zgodnie z artykułem 36 obsługuje również komisje powołane na podstawie niniejszego artykułu.

 

 

 

6.      Informacje otrzymane i rozpatrzone przez Komitet powinny być udostęp- nione Komisji, która może wezwać zainteresowane Państwa Strony do do- starczania wszelkich innych uzupełniających informacji dotyczących da- nej sprawy.

 

 

 

7.      Po rozpatrzeniu sprawy we wszystkich jej aspektach, lecz w każdym razie nie później niż w dwanaście miesięcy od dnia przedłożenia jej tej sprawy, Komisja przedstawia sprawozdanie Przewodniczącemu Komitetu celem przekazania go zainteresowanym Państwom Stronom:

 

(a) jeżeli Komisja nie jest w stanie zakończyć rozpatrywania sprawy w ciągu dwunastu miesięcy, ograniczy swe sprawozdanie do krótkiego przed- stawienia stanu rozpatrywania sprawy;

 

(b) jeżeli zostało osiągnięte polubowne rozstrzygnięcie sprawy w oparciu o poszanowanie praw człowieka, uznanych w niniejszym Pakcie, Komi- sja ograniczy swe sprawozdanie do krótkiego przedstawienia faktów i osiągniętego rozstrzygnięcia;

 

(c) jeżeli rozstrzygnięcie w myśl punktu b) nie zostanie osiągnięte, spra- wozdanie Komisji powinno zawierać ustalenia we wszystkich kwestiach faktycznych dotyczących sporu między zainteresowanymi Państwami Stronami, a także pogląd Komisji odnośnie do możliwości osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sprawy. Sprawozdanie powinno również zawierać uwagi pisemne oraz protokół uwag ustnych poczynionych przez zainteresowane Państwa Strony;

 

(d) jeżeli Komisja przedłoży sprawozdanie zgodnie z punktem c), zaintere- sowane Państwa Strony zawiadomią, w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania tego sprawozdania, Przewodniczącego Komitetu, czy ak- ceptują treść sprawozdania Komisji.

 

 

 

8.      Postanowienia niniejszego artykułu nie ograniczają obowiązków Komite- tu przewidzianych w artykule 41.

 

 

 

9.      Zainteresowane Państwa Strony pokryją w równym stopniu wszelkie wy- datki członków Komisji zgodnie z preliminarzem, który zostanie sporządzo- ny przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

 

 

10.   Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych jest upoważ- niony do pokrycia – w razie potrzeby – wydatków członków Komisji, za- nim zainteresowane Państwa Strony dokonają ich zwrotu zgodnie z ustę- pem 9 niniejszego artykułu.

 

 

 

Artykuł 43

 

 

 

Członkowie Komitetu i Komisji Pojednawczej ad hoc, wyznaczeni zgodnie z postanowieniami artykułu 41, korzystają z ułatwień, przywilejów i immunite- tów, jakie przysługują ekspertom działającym z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z postanowieniami odpowiednich rozdziałów Kon- wencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych.

 

 

 

Artykuł 44

 

 

 

Postanowienia dotyczące wykonania niniejszego Paktu stosuje się bez uszczerbku dla sposobów postępowania w dziedzinie praw człowieka określo- nych przez – lub na podstawie aktów konstytucyjnych i konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych i organizacji wyspecjalizowanych oraz nie stanowią przeszkody w stosowaniu przez Państwa Strony niniejszego Paktu innych spo- sobów załatwiania sporów, zgodnie z ogólnymi bądź szczegółowymi porozu- mieniami międzynarodowymi, obowiązującymi w stosunkach między nimi.

 

 

 

Artykuł 45

 

 

 

Komitet przedkłada Zgromadzeniu Ogólnemu Organizacji Narodów Zjed- noczonych, za pośrednictwem Rady Gospodarczej i Społecznej, roczne spra- wozdania ze swej działalności.

 

Artykuł 46

 

 

 

Żadne z postanowień niniejszego Paktu nie może być interpretowane jako naruszające postanowienia Karty Narodów Zjednoczonych i statutów organi- zacji różnych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych i organizacji wy- specjalizowanych odnośnie do spraw, których dotyczy niniejszy Pakt.

 

 

 

Artykuł 47

 

 

 

Żadne z postanowień niniejszego Paktu nie może być interpretowane jako naruszające przyrodzone prawo wszystkich narodów do pełnego i swobodne- go posiadania i użytkowania ich bogactw i zasobów naturalnych.

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ VI

 

 

 

Artykuł 48

 

 

 

1.      Niniejszy Pakt jest otwarty do podpisu dla wszystkich Państw członków Organizacji Narodów Zjednoczonych lub członków jakiejkolwiek orga- nizacji wyspecjalizowanej, a także dla wszystkich Państw stron Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz wszystkich innych Państw zaproszonych przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych do stania się Stroną niniejszego Paktu.

 

 

 

2.      Niniejszy Pakt podlega ratyfikacji. Dokumenty ratyfikacyjne będą złożone Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

 

 

3.      Niniejszy Pakt jest otwarty do przystąpienia dla wszystkich Państw, o któ- rych mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu.

 

 

 

4.      Przystąpienia dokonuje się przez złożenie dokumentu przystąpienia Se- kretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

 

 

5.      Sekretarz  Generalny  Organizacji  Narodów  Zjednoczonych  zawiadomi wszystkie Państwa, które podpisały niniejszy Pakt lub do niego przystą- piły, o złożeniu każdego dokumentu ratyfiakcyjnego lub dokumentu przystąpienia.

 

 

 

Artykuł 49

 

 

 

1.      Niniejszy Pakt wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od daty zło- żenia  Sekretarzowi  Generalnemu  Organizacji  Narodów  Zjednoczonych trzydziestego   piątego   dokumentu   ratyfikacyjnego   lub   dokumentu przystąpienia.

 

 

 

2.      W stosunku do każdego Państwa, które ratyfikuje niniejszy Pakt lub do niego przystąpi po złożeniu trzydziestego piątego dokumentu ratyfikacyj- nego lub dokumentu przystąpienia, wchodzi on w życie po upływie trzech miesięcy od daty złożenia przez to Państwo dokumentu ratyfikacyjnego lub dokumentu przystąpienia.

 

 

 

Artykuł 50

 

 

 

Postanowienia niniejszego Paktu rozciągają się na wszystkie części Państw federalnych bez jakichkolwiek ograniczeń lub wyjątków.

 

 

 

Artykuł 51

 

 

 

1.      Każde z Państw Stron niniejszego Paktu może zaproponować poprawkę i zgłosić ją Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczo- nych. Sekretarz Generalny przekaże następnie każdą zaproponowaną po- prawkę Państwom Stronom niniejszego Paktu z prośbą o zawiadomienie go, czy wypowiadają się za zwołaniem konferencji Państw Stron w celu rozważenia i przegłosowania propozycji. Jeżeli przynajmniej jedna trze- cia Państw Stron wypowie się za zwołaniem takiej konferencji, Sekretarz Generalny zwoła ją pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Każda poprawka przyjęta na konferencji większością głosów Państw Stron obecnych i głosujących zostanie przedłożona Zgromadzeniu Ogólnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych do zatwierdzenia.

 

 

 

2.      Poprawki wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i przyjęciu przez dwie trzecie Państw Stron niniejszego Paktu zgodnie z ich procedurą konstytucyjną.

 

 

 

3.      Poprawki po wejściu w życie wiążą te Państwa Strony, które je przyjęły, podczas gdy inne Państwa Strony są nadal związane postanowieniami ni- niejszego Paktu oraz poprawkami, które przyjęły uprzednio.

 

 

 

Artykuł 52

 

 

 

Niezależnie od notyfikacji, dokonanych zgodnie z artykułem 48 ustęp 5, Se- kretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zawiadomi wszystkie Państwa, o których mowa w ustępie 1 wymienionego artykułu, o:

 

(a) podpisach, ratyfikacjach i przystąpieniach zgodnie z artykułem 48;

 

(b) dacie wejścia w życie niniejszego Paktu zgodnie z artykułem 49 i dacie wejścia w życie poprawek godnie z artykułem 51.

 

 

 

Artykuł 53

 

 

 

1.      Niniejszy Pakt, którego teksty angielski, chiński, francuski, hiszpański i ro- syjski są jednakowo autentyczne, będzie złożony w archiwach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

 

 

2.      Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych przekaże uwierzytelnio- ne kopie niniejszego Paktu wszystkim Państwom, o których mowa w ar- tykule 48.

 

 

 

Na dowód czego niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszy Pakt otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia

 

19 grudnia 1966 roku.

 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19971815, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON