Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Publikacje ONZ

IV. MECHANIZM MONITORINGU

1.   Celem  mechanizmu  monitoringu jest dalsze efektywne wdrażanie Zasad. Mechanizm ten będzie służył każdemu Państwu w ocenie poziomu wdrażania Zasad i ewaluacji postępów w tej dziedzinie. Monitoring powinien wskazywać na przeszkody i sugerować właściwe działania, które  mogą się przyczynić do skutecznego wdrażania Zasad. Mechanizm monitoringu będzie uwzględniać gospodarczą, społeczną i kulturalną specyfikę poszczególnych Państw. Ważnym elementem powinno być także świadczenie usług doradczych oraz wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy Państwami.

 

2.   Zasady powinny być monitorowane w ramach sesji Komisji d/s Rozwoju Społecznego. Na okres 3 lat zostanie powołany Specjalny Sprawozdawca z odpowiednim, szerokim doświadczeniem w dziedzinie niepełnosprawno- ści i funkcjonowania organizacji międzynarodowych, który, w razie potrze- by, będzie opłacany ze środków pozabudżetowych. Jego zadaniem będzie nadzorowanie (monitoring) wdrażania Zasad.

 

3.   Organizacje międzynarodowe osób niepełnosprawnych posiadające status konsultacyjny w Radzie Ekonomiczno-Społecznej oraz organizacje repre- zentujące te osoby niepełnosprawne, które nie utworzyły jeszcze własnej organizacji, powinny zostać zaproszone do utworzenia grupy panelowej ekspertów. W grupie tej większość stanowiłyby organizacje osób niepeł- nosprawnych, a przy jej powoływaniu powinny zostać wzięte pod uwagę różne rodzaje niepełnosprawności oraz odpowiednia reprezentacja geo- graficzna. Z grupą tą będzie się konsultował Specjalny Sprawozdawca oraz, w razie potrzeby, Sekretariat.

 

4.   Specjalny Sprawozdawca będzie zachęcał grupę panelową ekspertów do dokonywania przeglądu sytuacji, doradzania oraz prezentowania infor- macji zwrotnych i sugestii  na  temat promocji, wdrażania i nadzorowania Zasad.

 

5.   Specjalny Sprawozdawca będzie przedkładał zestaw pytań  Państwom,  or- ganizacjom w ramach systemu Narodów Zjednoczonych, organizacjom międzyrządowym i pozarządowym oraz organizacjom osób niepełno- sprawnych. Pytania te będą  dotyczyły planów odnośnie wdrażania Zasad w poszczególnych Państwach. Pytania powinny mieć charakter wybiórczy i zajmować się pogłębioną oceną wybranych zasad. W trakcie przygotowy- wania pytań Specjalny Sprawozdawca powinien się konsultować z grupą panelową ekspertów i z Sekretariatem.

 

6.   Specjalny Spawozdawca będzie się starał nawiązać bezpośredni dialog nie tylko z Państwami, ale także z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, za- poznając się z ich  poglądami i komentarzami na temat wszelkich informa- cji, które miałyby się znaleźć w raportach. Specjalny Sprawozdawca będzie służył poradą w zakresie wdrażania i nadzorowania Zasad oraz pomocą w przygotowaniu odpowiedzi na pytania.

 

7.   Departament Koordynacji Polityki i Stałego Rozwoju w Sekretariacie, bę- dący punktem ogniskującym zagadnienia niepełnosprawności, Program Rozwojowy Narodów Zjednoczonych (UNDP) i inne organizacje oraz me- chanizmy w ramach Narodów Zjednoczonych takie, jak komisje regionalne i wyspecjalizowane agencje oraz spotkania między-agencyjne, będą współ- pracować ze Specjalnym Sprawozdawcą na polu wdrażania i nadzorowania Zasad na poziomie krajowym.

 

8.   Specjalny Sprawozdawca, wspomagany przez Sekretariat będzie przygoto- wywał sprawozdania i przedkładał je Komisji d/s Rozwoju Społecznego na jej trzydziestej czwartej i trzydziestej piątej sesji. W tym celu Sprawozdawca powinien się konsultować z grupą panelową ekspertów.

 

9.   Państwa powinny zachęcać narodowe komitety koordynacyjne lub inne podobne organy, do uczestnictwa w procesie wdrażania i monitoringu. Organy te, stanowiące punkty ogniskujące problematykę niepełnospraw- ności na poziomie krajowym, powinny się zająć ustanowieniem procedur koordynacji nadzorowania Zasad. Organizacje osób niepełnosprawnych powinny być zachęcane do aktywnego uczestnictwa w nadzorowaniu tych procesów na wszystkich szczeblach.

 

10. W przypadku uzyskania źródeł pozabudżetowych, należy powołać jednego lub więcej doradców interregionalnych do spraw wdrażania Zasad, którzy świadczyliby Państwom bezpośrednie usługi, z uwzględnieniem:

(a) Organizacji krajowych i regionalnych seminariów szkoleniowych na te- mat treści Zasad;

 

(b) Opracowywania   wytycznych   wspomagających   strategie   wdrażania Zasad;

(c) Rozpowszechniania  informacji  o  najlepszych  praktykach  dotyczących wdrażania Zasad.

 

11. Na swej trzydziestej czwartej sesji, Komisja d/s Rozwoju Społecznego powin- na ustanowić otwartą grupę roboczą, która przeanalizuje raport Specjalne- go Sprawozdawcy  i opracuje rekomendacje co do usprawnień w zakresie wprowadzania Zasad w życie. W trakcie analizowania raportu Specjalnego Sprawozdawcy, Komisja, poprzez otwartą grupę roboczą, będzie konsul- tować się z organizacjami międzynarodowymi osób niepełnosprawnych oraz z wyspecjalizowanymi agencjami, zgodnie z zasadą 71 i 76 przepisów o procedurze komisji funkcjonalnych Rady Ekonomiczno-Społecznej.

(d) Na sesji kończącej działalność Specjalnego Sprawozdawcy, Komisja po- winna rozważyć możliwość ponownego powołania nowego Specjal- nego Sprawozdawcy lub ustanowić inny mechanizm monitoringu oraz przekazać odpowiednie rekomendacje Radzie Ekonomiczno-Społecznej.

(e) Powinno się zachęcać Państwa do wnoszenia wkładu do Dobrowolnego Funduszu na rzecz Osób Niepełnosprawnych Narodów Zjednoczonych w celu kontynuowania procesu wdrażania Zasad.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20168379, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON