Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Publikacje ONZ

PREAMBUŁA

Państwa,

świadome  zobowiązania  podjętego  w  Karcie  Narodów  Zjednoczonych, aby wspólnie i indywidualnie podejmować działania, przy współpracy Organizacji Narodów Zjednoczonych, na rzecz promocji wyższych standardów życia,  pełnego  zatrudnienia  oraz  warunków  zapewniających  postęp  i  rozwój społeczno-ekonomiczny,

 

potwierdzając przywiązanie do fundamentalnych wolności i praw człowie- ka, sprawiedliwości społecznej, godności oraz wartości osoby ludzkiej, prokla- mowanych w Karcie,

 

mając w szczególności na względzie międzynarodowe standardy praw człowieka, które zostały sformułowane w Powszechnej Deklaracji Praw Czło- wieka3), w Międzynarodowym Pakcie Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kul- turalnych4) i w Międzynarodowym Pakcie Praw Cywilnych i Politycznych4),

 

podkreślając, że instrumenty te głoszą, iż prawa w nich przyznane powin- ny być w równym stopniu, bez żadnej dyskryminacji, zapewnione wszystkim jednostkom,

 

mając  na względzie Konwencję Praw Dziecka, która zabrania dyskrymi- nacji z powodu niepełnosprawności i wzywa do podjęcia specjalnych działań w celu zapewnienia praw dzieciom niepełnosprawnym, oraz mając na wzglę- dzie Międzynarodową Konwencję na temat Ochrony Praw Pracowników Migru- jących i Członków ich Rodzin8), która wzywa do działań ochraniających osoby niepełnosprawne,

mając także na względzie postanowienia Konwencji dotyczącej Eliminacji Wszystkich Form Dyskryminacji Kobiet6), zapewniające prawa niepełnospraw- nym dziewczętom i kobietom,

 

biorąc pod uwagę Deklarację Praw Osób Niepełnosprawnych9),  Deklara- cję Praw Osób Upośledzonych Umysłowo10), Deklarację  Społecznego Postępu i Rozwoju11), Zasady Ochrony Osób z Chorobami Psychicznymi i Poprawy Opie- ki nad Zdrowiem Psychicznym12)  i inne ważne instrumenty przyjęte przez Zgro- madzenie Ogólne, oraz

 

biorąc   pod  uwagę  odpowiednie  konwencje  i  rekomendacje  przyję- te przez Międzynarodową Organizację Pracy, ze szczególnym uwzględnie- niem uczestnictwa w zatrudnieniu osób   niepełnosprawnych, na zasadach niedyskryminujących,

 

świadome odpowiednich rekomendacji oraz prac Organizacji Edukacyjnej, Naukowej i Kulturalnej Narodów Zjednoczonych, zwłaszcza Światowej Deklara- cji o Edukacji dla Wszystkich13), Światowej Organizacji Zdrowia, Fundacji Dzieci Narodów Zjednoczonych i innych pokrewnych organizacji,

 

biorąc pod uwagę zobowiązanie, podjęte przez Państwa, dotyczące ochro- ny środowiska,

 

świadome zniszczeń spowodowanych przez konflikty zbrojne i ubolewając nad użyciem skąpych zasobów naturalnych do produkcji broni,

 

uznając, że Światowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz definicja, sformułowana w tym dokumencie, odnosząca się do wyrówny- wania szans reprezentują, ze strony międzynarodowej społeczności, szczere pragnienia  by nadać tym różnym, międzynarodowym instrumentom i reko- mendacjom praktyczne i konkretne znaczenie,

 

przyjmując do wiadomości, że cel Dekady Osób Niepełnosprawnych pod egidą Narodów Zjednoczonych (1983-1992), dotyczący wdrożenia Światowego Programu Działań, jest wciąż aktualny i wymaga pilnej kontynuacji,

 

mając na względzie to, że Światowy Program Działań opiera się na koncep- cjach jednakowo ważnych dla krajów rozwijających się i uprzemysłowionych,

 

przekonane, że trzeba zintensyfikować wysiłki, aby zapewnić osobom nie- pełnosprawnym możliwość pełnego i równoprawnego korzystania z praw czło- wieka oraz uczestnictwa w życiu społecznym,


podkreślając raz jeszcze, że osoby niepełnosprawne, ich rodzice,  opieku- nowie, obrońcy praw i organizacje muszą być aktywnymi partnerami Państw w dziedzinie planowania i  wdrażania  wszelkich rozwiązań, wpływających na ich prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne,

 

postępując zgodnie z Rezolucją nr 1990/26 Rady  Ekonomiczno-Społecz- nej oraz podejmując specyficzne działania niezbędne do zapewnienia osobom niepełnosprawnym równości z innymi obywatelami, które to działania są wy- mienione szczegółowo w Światowym Programie Działań,

 

przyjęły Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnospraw- nych nakreślone poniżej, aby:

(a) podkreślić, że wszystkie działania na polu niepełnosprawności wymagają właściwej wiedzy i doświadczenia na temat  sytuacji i szczególnych po- trzeb osób niepełnosprawnych;

(b) podkreślić, że proces, dzięki któremu każdy element zorganizowanego społeczeństwa jest dostępny dla wszystkich, jest podstawowym celem rozwoju społeczno-ekonomicznego;

(c) nakreślić podstawowe kierunki polityki społecznej w dziedzinie niepeł- nosprawności, włączając w to, tam gdzie jest to uzasadnione, aktywną zachętę do współpracy technicznej i gospodarczej;

(d) wskazać rozwiązania modelowe w zakresie procesu podejmowania de- cyzji politycznych, koniecznych do osiągnięcia równych szans, mając na uwadze duże różnice w poziomach gospodarczych i technicznych oraz to, że proces decyzyjny musi cechować głębokie zrozumienie kontekstu kulturowego i kluczowej roli osób niepełnosprawnych biorących w nim udział;

(e) zaproponować na szczeblu krajowym mechanizmy umożliwiające ści- słą współpracę pomiędzy Państwami, organami systemu Narodów Zjed- noczonych, innymi ciałami międzyrządowymi i organizacjiami osób niepełnosprawnych;

(f ) zaproponować efektywny mechanizm nadzorowania procesu poprzez który Państwa będą dążyły w kierunku  wyrównywanie  szans  osób niepełnosprawnych.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20168600, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON