Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Publikacje ONZ

PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY DO KONWENCJI PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

przyjęty podczas 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów

Zjednoczonych w dniu 13 grudnia 2006 (Rezolucja 61/106)

Państwa-Strony poniższego Protokołu uzgodniły, co następuje:

 

Artykuł 1

 

1. Państwo-Strona niniejszego Protokołu uznaje kompetencje Komitetu Praw Osób Niepełnosprawnych w zakresie przyjmowania i rozpatrywania donie- sień bezpośrednio lub w imieniu osób lub grupy osób podlegających jurys- dykcji tego państwa, które podają się za ofiary naruszenia przez to Państwo-Stronę któregokolwiek z praw wymienionych w Konwencji

 2. Komitet nie przyjmuje doniesienia, które dotyczy Państwa-Strony niniejszej Konwencji, niebędącego stroną niniejszego Protokołu.

 

Artykuł 2

 

Komitet nie przyjmuje doniesienia w sytuacji, gdy: Doniesienie jest anonimowe;

(a) Doniesienie stanowi naruszenie prawa do przedstawiania zawiadomie- nia lub pozostaje w sprzeczności z  postanowieniami Konwencji;

(b) Ta sama sprawa została już przez Komitet rozpatrzona lub też dobiegł końca bądź trwa jeszcze proces rozpatrywania jej w ramach innej proce- dury międzynarodowego dochodzenia lub rozstrzygania;

(c) Wyczerpane zostały wszystkie środki zaradcze dostępne w kraju, chyba że zastosowanie tych środków nadmiernie się przedłuża lub nie rokuje nadziei na skuteczną pomoc;

(d) Doniesienie jest w oczywisty sposób bezpodstawne lub niewystarczają- co uzasadnione;

(e) Fakty, o których mowa w doniesieniu, zaistniały przed wejściem w życie niniejszego Protokołu w odniesieniu do danego Państwa – Strony, chyba że ich czas trwania miał miejsce także po tej dacie.

 

Artykuł 3

 

Komitet poinformuje drogą poufną właściwe Państwo-Stronę o każdym doniesieniu przedstawionym mu w ramach niniejszego Protokołu. w ciągu sze- ściu miesięcy powiadomione Państwo-Strona przedstawi Komitetowi w formie pisemnej wyjaśnienia lub stwierdzenia informujące o sprawie i o środkach za- radczych ewentualnie przez nie podjętych.

 

Artykuł 4

 

1. W  dowolnym  momencie  po  przyjęciu  doniesienia,  a  przed  orzeczeniem o  jego  słuszności  Komitet  może  przekazać  danemu  Państwu-Stronie  do pilnego rozpatrzenia prośbę, by Państwo-Strona zastosowało tymczasowe środki zaradcze niezbędne do tego, by uniknąć ewentualnej nieodwracalnej szkody dla ofiary bądź ofiar przypuszczalnego pogwałcenia.

 

2. Skorzystanie przez Komitet z opcji wynikającej z ust. 1 nie oznacza orzecze- nia o akceptowalności bądź słuszności doniesienia.

 

Artykuł 5

 

Komitet rozpatruje doniesienia przedstawione w ramach niniejszego Pro- tokołu na posiedzeniach zamkniętych. Po rozpatrzeniu zawiadomienia Komi- tet przekazuje zainteresowanemu Państwu-Stronie oraz autorowi doniesienia swoje opinie na jego temat wraz z ewentualnymi zaleceniami.

 

Artykuł 6

 

1. Jeżeli Komitet otrzyma wiarygodne informacje wskazujące na poważne bądź systematyczne łamanie przez Państwo-Stronę praw wymienionych w Kon- wencji, zwróci się on do Państwa-Strony z prośbą o współpracę przy rozpa- trywaniu tych informacji, a w tym celu także o przedstawienie uwag na ich temat.

 

2. Uwzględniając uwagi przedstawione ewentualnie przez dane Państwo-Stro- nę oraz wszelkie inne wiarygodne, dostępne sobie informacje, Komitet może wyznaczyć jednego bądź kilkoro swych członków, by przeprowadzili śledz- two i przekazali mu niezwłocznie jego wyniki. w wypadku, gdy otrzymano upoważnienie i zgodę Państwa-Strony, w ramach dochodzenia można odbyć również wizytę na jego terytorium.

 

3. Po rozpatrzeniu wyników takiego dochodzenia Komitet przekazuje te wyniki danemu Państwu-Stronie wraz z wszelkimi komentarzami i zaleceniami.

 

4. W ciągu sześciu miesięcy od daty otrzymania tych wyników, komentarzy i za- leceń przekazanych przez Komitet, dane Państwo – Strona winno przedsta- wić Komitetowi swoje uwagi.

 

5. Dochodzenie takie prowadzone jest w sposób poufny i na każdym etapie postępowania Państwo-Strona proszone jest o współpracę.

 

Artykuł 7

 

1. Komitet może zwrócić się do Państwa-Strony z prośbą o dołączenie do spra- wozdania przedstawionego w ramach artykułu 35 Konwencji szczegółów na temat wszelkich środków podjętych w odpowiedzi na dochodzenie przepro- wadzone w ramach artykułu 6 niniejszego Protokołu.

 

2. Po upływie sześciomiesięcznego okresu, o którym mowa w artykule 6 ust. 4, Komitet może się zwrócić do danego Państwa-Strony z prośbą o przed-

stawienie mu informacji na temat środków podjętych w odpowiedzi na to

dochodzenie.

 

Artykuł 8

 

Każde Państwo-Strona w chwili podpisywania lub ratyfikowania niniejsze- go Protokołu bądź przystępowania do niego może oświadczyć, że nie uznaje kompetencji Komitetu, o których mowa w artykule 6 i artykule 7.

 

Artykuł 9

 

Depozytariuszem niniejszego Protokołu będzie Sekretarz Generalny Naro- dów Zjednoczonych.

 

Artykuł 10

 

Niniejszy Protokół będzie otwarty do podpisu dla sygnatariuszy Konwencji: Państw-Stron i regionalnych organizacji integracyjnych w siedzibie Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku od dnia 30 marca 2007 r.

 

Artykuł 11

 

Niniejszy Protokół może zostać podpisany przez każde Państwo, które pod- pisało lub ratyfikowało Konwencję bądź do niej przystąpiło. Podlega on formal- nemu zatwierdzeniu i podpisaniu przez regionalne organizacje integracyjne, które formalnie zatwierdziły lub przystąpiły do Konwencji. Do niniejszego Pro- tokołu może w dowolnym momencie przystąpić każde Państwo lub regional- na organizacja integracyjna, które ratyfikowały lub formalnie zatwierdziły Kon- wencję bądź do niej przystąpiły, a które nie podpisały Protokołu.

 

Artykuł 12

 

1. „Regionalna organizacja integracyjna” oznacza organizację utworzoną przez suwerenne państwa danego regionu, której państwa należące do tego re- gionu przekazały kompetencje w zakresie spraw regulowanych niniejszą Konwencją i niniejszego Protokołu. Organizacje te poinformują w swoich dokumentach, w których formalnie zatwierdzą niniejszą Konwencję i Pro- tokół lub zadeklarują przystąpienie do nich, o stopniu swoich kompetencji w odniesieniu do kwestii regulowanych przez niniejszą Konwencję i Proto- kół. Następnie zawiadomią depozytariusza o wszelkich znaczących zmianach w zakresie swoich kompetencji.

 

2. Odniesienia do „Państw-Stron” w niniejszym Protokole stosują się do takich organizacji w ramach ich kompetencji.

 

3. Żadne dokumenty złożone przez regionalną organizację integracyjną nie będą brane pod uwagę dla celów artykułu 13 ust. 1 oraz artykułu 15 ust. 2 i 3.

 

4. Regionalne organizacje integracyjne, w zakresie swoich kompetencji, mogą skorzystać z prawa do głosowania na spotkaniu Państw-Stron, z liczbą gło- sów równą liczbie swoich państw członkowskich, będących stronami niniej- szego Protokołu. Regionalna organizacja integracyjna nie skorzysta z prawa głosu, jeśli skorzysta z niego któreś z jej państw członkowskich i vice versa.

 

Artykuł 13

 

1. Niniejszy Protokół wchodzi w życie trzydziestego dnia od daty złożenia u Se- kretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych dziesięciu dokumentów ra- tyfikacji bądź przystąpienia.

 

2. W odniesieniu do każdego Państwa-Strony lub regionalnej organizacji inte- gracyjnej, które ratyfikowały lub formalnie zatwierdziły niniejszy Protokół, bądź przystąpiły do niego po tym, jak wszedł on w życie, nabiera on mocy prawnej trzydziestego dnia od daty złożenia przez to Państwo-Stronę lub organizację integracyjną własnego instrumentu ratyfikacji, potwierdzenia bądź przystąpienia.

 

Artykuł 14

 

1. Nie dopuszcza się żadnych zastrzeżeń do niniejszego Protokołu, które są nie- zgodne z jego celem.

 

2. Zastrzeżenia mogą zostać wycofane w dowolnym momencie.

 

Artykuł 15

 

1. Każde Państwo-Strona może wysunąć propozycję wprowadzenia poprawki do niniejszego Protokołu i przedłożyć ją Sekretarzowi Generalnemu Naro- dów Zjednoczonych. Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych przeka- zuje wówczas Państwom-Stronom wszelkie proponowane poprawki z proś- bą o powiadomienie o ich ewentualnym poparciu dla zwołania konferencji dla rozpatrzenia proponowanych poprawek i podjęcia decyzji, co do ich wprowadzenia. w przypadku, gdy w ciągu czterech miesięcy od przekazania informacji o proponowanej poprawce, przynajmniej jedna trzecia Państw-

-Stron będzie za zwołaniem konferencji, Sekretarz Generalny zwoła konfe- rencję pod auspicjami Narodów Zjednoczonych. Wszelkie poprawki przyjęte przez większość dwóch trzecich Państw-Stron, obecnych i biorących udział w głosowaniu, zostaną przedłożone przez Sekretarza Generalnego Zgroma- dzeniu Ogólnemu do zatwierdzenia, a następnie do akceptacji wszystkim Państwom-Stronom.

 

2. Poprawka przyjęta i zatwierdzona zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu wej- dzie w życie trzydziestego dnia po tym jak liczba złożonych dokumentów potwierdzających akceptację poprawki osiągnie dwie trzecie liczby Państw-

-Stron według stanu na dzień przyjęcia poprawki. Następnie, poprawka wejdzie w życie w każdym Państwie-Stronie trzydziestego dnia po złożeniu przez te państwa swoich dokumentów akceptacyjnych. Poprawka będzie obowiązywać tylko w tych krajach, które ją zaakceptowały.

 

Artykuł 16

 

Państwo-Strona  może  wypowiedzieć  niniejszy  Protokół  zawiadamiając o tym na piśmie Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych. Wypowie- dzenie nabiera mocy w rok od dnia otrzymania zawiadomienia przez Sekreta- rza Generalnego.

 

Artykuł 17

 

Tekst niniejszego Protokołu będzie dostępny w przystępnych formatach.

 

Artykuł 18

 

Teksty arabski, chiński, angielski, francuski, rosyjski i hiszpański niniejszego Protokołu są w równym stopniu  autentyczne. Na dowód powyższego, niżej podpisani Pełnomocnicy, upoważnieni do tego przez rządy swoich krajów, złożyli podpisy pod niniejszym Protokołem.

 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20168486, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON