Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Publikacje ONZ

OD REDAKCJI

Osoby niepełnosprawne

na wagę konwencji ONZ

Fundacja Fuga Mundi

Agencja Zatrudnienia

ul. Krochmalna 13/1, 20-401 Lublin tel 81 534 82 90, fax 81 534 82 95 praca@ffm.pl

www.praca.ffm.pl

Publikacja została dofinansowana ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

NA WAGĘ KONWENCJI  ONZ

Pod redakcją

Marka Piaseckiego

Lublin 2012

© Copyright by Fundacja Fuga Mundi, Lublin 2012

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opracowanie redakcyjne: Marek Piasecki

Opracowanie stylistyczne: Anna Kowalczyk

Projekt okładki: Zbigniew Kowalczyk

ISBN 978-83-930266-6-1

Wydawca: Drukarnia „ER-ART PLUS” Eliza Kwiatkowska-Dziewa

20-403 Lublin, ul. Radzikowska 27-29

Druk i oprawa: Drukarnia „ER-ART PLUS”

Od redakcji

 

Niniejsza publikacja zawiera zbiór aktów prawnych poświęconych problema- tyce osób niepełnosprawnych w polityce Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polityka Organizacji Narodów Zjednoczonych ma przeogromny wpływ na roz- wiązania krajowe poszczególnych państw. Należy zauważyć z zadowoleniem, że osoby niepełnosprawne są na wagę konwencji w polityce ONZ. Instrument prawny o charakterze konwencji ma moc sprawczą - państwa je ratyfikujące mają obowiązek zastosować zawarte w niej rozwiązania w swoim porządku prawnym.

Publikacja ukazuje się w historycznym momencie. 6 września 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej złożył podpis na dokumencie ratyfika- cyjnym Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie w Pałacu Prezydenckim kończy proces ratyfikacyjny, zapoczątkowany 30 marca 2007 r., kiedy to Polska podpisała Konwencję, a następnie Sejm RP przyjął Ustawę z dnia

15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 882.). Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP 26 lipca 2012 r.

Konwencja  o  prawach  osób  niepełnosprawnych  została  przyjęta  wraz z Protokołem Fakultatywnym przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r. (Rezolucja nr 61/106) i została otwarta do podpisu w dniu 30 marca 2007 r.

Wspólnota Europejska podpisała konwencję 30 marca 2007 r., na podstawie upoważnienia zawartego w decyzji Rady z 27 marca 2007 r. (ST 07404/07), zaś związała się nią 23 grudnia 2010 r. (z mocą od 22 stycznia 2011 r.) na podsta- wie decyzji Rady 2010/48/EC z 26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Konwencja była długo wyczekiwana przez środowisko osób niepełno- sprawnych na całym świecie. Konwencja jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym, który odnosi się kompleksowo do osób niepełnosprawnych. Celem konwencji, określonym w art. 1, jest „promowanie, ochrona oraz umoż- liwienie wszystkim osobom niepełnosprawnym nieograniczonego korzystania z wszystkich fundamentalnych swobód i praw człowieka, oraz promowanie po- szanowania dla ich godności osobistej”. Konwencja zawiera przepisy zakazujące dyskryminowania osób niepełnosprawnych, nakazujące tworzenie warunków korzystania z praw na zasadzie równości z  innymi osobami oraz nakazujące wprowadzenie rozwiązań specjalnie adresowanych do osób niepełnospraw- nych. Konwencja zawiera także postanowienia o charakterze horyzontalnym dotyczące niepełnosprawnych kobiet i dzieci, w których zwraca się uwagę na ich szczególną sytuację oraz które gwarantują im pełne korzystanie z  wszyst- kich praw człowieka i podstawowych wolności.

W druku sejmowym nr 408 z dnia 27 kwietnia 2012 r. czytamy, że prawo polskie nie jest zgodne z częścią dwóch postanowień konwencji – art. 12 ust. 4 i art. 23 ust. 1 pkt a (odpowiednio, zdolność do czynności prawnych i  zawiera- nie małżeństw). Aby nie wstrzymywać ratyfikacji, w odniesieniu do art. 12 ust. 4 i art. 23 ust. 1 pkt a konwencji złożone zostanie, odpowiednio, oświadczenie in- terpretacyjne oraz zastrzeżenie. Pozwoli to uniknąć zarzutów o naruszeniu kon- wencji, do czasu przeprowadzenia odpowiednich zmian w prawie. Zważywszy zamiar złożenia oświadczenia i zastrzeżenia, Polska nie będzie mogła być zo- bowiązana do zmiany ustawodawstwa krajowego. Prace nad odpowiednią zmianą Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zostały już rozpoczęte, ale z uwagi na złożony charakter procesu legislacyjnego ich za- kończenie jest przewidziane za kilka lat. Niezwłocznie po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wycofane zostanie zastrzeżenie. Z niezgodności z art. 12 konwencji wynika, pośrednio, niezgodność z art. 29 pkt a dotyczącym praw wyborczych – niezgodność ta zostanie usunięta po zniesieniu instytucji ubezwłasnowolnienia częściowego.

Konwencja stanowi kolejny krok milowy w polityce Organizacji Narodów Zjednoczonych skierowanej do osób niepełnosprawnych. Należy przypo- mnieć w tym miejscu, że uchwalenie Konwencji zostało poprzedzone inny- mi ważnymi wydarzeniami na forum ONZ. Narody Zjednoczone ogłosiły Rok 1981  Międzynarodowym  Rokiem  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Dekadę Osób  Niepełnosprawnych  w  latach  1983  –  1992.  Najważniejszym  dorob- kiem Międzynarodowego Roku Osób Niepełnosprawnych było opracowanie Światowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne rezolucją 37/52 z dnia 3 grudnia 1982. Pod wzglę- dem ideowym, jedną z najważniejszych kwestii było zdefiniowanie niepełno- sprawności w kategoriach relacji pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a ich środowiskiem. Już wtedy – w połowie Dekady - postulowano zwołanie specjal- nej konferencji w celu przygotowania projektu międzynarodowej konwencji nt. eliminacji wszystkich form dyskryminacji wobec osób niepełnosprawnych i ra- tyfikowanie jej pod koniec Dekady.

Wprawdzie uchwalenie Konwencji okazało się zbyt ambitnym celem, tym niemniej należy docenić i zauważyć, że efektem Dekady było proklamowa- nie dnia 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych, a jej doświadczenia zaowocowały uchwaleniem podczas 48 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w dniu 20 grudnia 1993 roku Rezolucji nr 48/96 pt. Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych. Dokument ten określa modelowe kierunki rozwiązań dotyczących osób niepeł- nosprawnych. Rozwiązania te weszły na stałe do systemu instytucjonalnego wielu państw członkowskich ONZ oraz w polityce Unii Europejskiej.

Publikacja składa się z trzech części. W części pierwszej znajdują się akty praw- ne Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące osób niepełnosprawnych, w tym: Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, Protokół Fakultatywny do Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, Światowy Program Akcji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Wytyczne dzia- łań z Tallina dotyczące rozwoju zasobów ludzkich w dziedzinie niepełnospraw- ności, Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych oraz Deklaracja Praw Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

W  części  drugiej  znajdują  się  dokumenty  Międzynarodowej  Organizacji Pracy   dotyczące   osób   niepełnosprawnych,   w   tym:   Konwencja   nr   159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zawodowej rehabilitacji   i zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych,  Zalecenie  nr  168  Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące zawodowej rehabilitacji  i zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz Zalecenie nr 99 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W  części  trzeciej  znajdują  się  dokumenty  Organizacji  Narodów  Zjednoczonych dotyczące wszystkich obywateli, w tym: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich  i  Politycznych,  Międzynarodowy  Pakt  Praw  Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

Publikacja ukazuje się w ramach projektu pt. „Osoby niepełnosprawne na wagę konwencji ONZ”. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Skierowany jest do samych osób niepełnosprawnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych i środowisk naukowych, zainteresowanych problematyką niepełnosprawności.

Oprócz  wersji  książkowej,  publikacja  ukaże  się  w  wersji  elektronicznej umieszczonej  na  stronie  internetowej  Fundacji  Fuga  Mundi. Wszystkie  dokumenty, wydane w publikacji papierowej, zostaną umieszczone na stronie w wersji HTML, PDF i DOC. Dzięki temu potencjalni użytkownicy dokumentów będą mogli wybrać dowolny format, w zależności od celu przeznaczenia: dokument w formacie PDF jest łatwiejszy do czytania, dokument w formacie DOC pozwala  na  edytowanie  tekstu  (kopiowanie  części,  wybieranie  dowolnego fragmentu do cytowania, itp.). Strona internetowa jest najbardziej egalitarną metodą dostępu do informacji.

Mamy nadzieję, że wydanie publikacji przyczyni się do upowszechnienia w zainteresowanych środowiskach nowoczesnych idei poświęconych problematyce osób niepełnosprawnych, obecnych w dokumentach ONZ, zwłaszcza w Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych.

Marek Piasecki

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19970678, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON