Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Regulamin rekrutacji do projektu "Mobilni na rynku pracy"

 § 1.

Postanowienia ogólne

 

1. Fundacja Fuga Mundi, zwana dalej Fundacją, realizuje Projekt pn. „Mobilni na rynku pracy”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy                                      nr ZZO/000081/03/D z dnia 28 czerwca 2013 r. zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Fundacją Fuga Mundi.

 

2. Biuro Projektu mieści się w Lublinie, przy ul. Krochmalnej 13.

 

3. Teren realizacji Projektu: województwo lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie.

 

4. Okres realizacji Projektu: od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

 

 

§ 2.

Kryteria uczestnictwa w Projekcie

 

1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, spełniająca łącznie następujące kryteria:

- zamieszkuje teren województwa lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego,

- posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu, umiarkowanym lub znacznym,

- pozostaje bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,

- pozostaje w wieku produkcyjnym, typowym dla podejmowania aktywności zawodowej (mężczyźni w   wieku 18 – 64 oraz kobiety w wieku 18 – 59),

- złoży prawidłowo wypełniony formularz aplikacyjny (formularz rejestracji),

- jej obecny stan zdrowia pozwala na aktywność społeczną i zawodową,

- wykazuje odpowiedni poziom gotowości psychofizycznej do podjęcia działań zmierzających do integracji  społecznej i zawodowej.

 

2. Uczestnikiem Projektu nie może zostać osoba, która na dzień rozpoczęcia realizacji projektu:

- jest zatrudniona,

- uczestniczy w warsztatach terapii zajęciowej,

- jest pracownikiem zakładu aktywizacji zawodowej.

 

3. Do Projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które pomyślnie przejdą procedurę rekrutacji.

 

§ 3.

Procedura rekrutacji

 

1. Rekrutacja będzie przeprowadzona w Biurze Projektu.

 

2. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zgłaszają się osobiście do Biura Projektu.

 

3. Warunkiem przystąpienia Uczestnika do Projektu jest złożenie: formularza aplikacyjnego, deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz dokumentów:

- świadczących o stopniu niepełnosprawności, wskazujących na podstawę niepełnosprawności,

- ilustrujących historię procesu kształcenia i aktywności zawodowej ( dyplomy, zaświadczenia, referencje itp.),

- dokumentujących przebieg aktywności społecznej.

- oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Agencji Zatrudnienia Fuga Mundi i PFRON.

- oświadczenia o nie uczestniczeniu lub uczestniczeniu w innych projektach. W szczególności w projektach finansowanych lub współfinansowanych z funduszy PRFRON.

4. W przypadku uczestnictwa w innych projektach należy złożyć oświadczenie zawierające nazwę projektu, jego cel (np. aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych), oraz źródło jego finansowania (np. PFRON, Program operacyjny Kapitał Ludzki).

 

5. Zebrana dokumentacja będzie przechowywana i przetwarzana przez Fundację w celu realizacji statutowych zadań, realizacji zobowiązań wynikających z umów jakie Fundacja zawiera w związku z realizacją projektu w szczególności: sporządzania sprawozdań z realizacji projektu, niezbędnych zestawień i bilansów.

 

6. Oryginał orzeczenia o niepełnosprawności zostanie skserowany i poświadczony za zgodność z oryginałem, kserokopie orzeczeń będą przechowywane i udostępniane PFRON podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.

 

7. Proces rekrutacji i selekcji prowadzony jest przez Komisję rekrutacyjną.

 

8. Zespół kwalifikacyjny dokona wyboru na podstawie złożonej dokumentacji oraz pogłębionego wywiadu przeprowadzonego z kandydatem.

 

9 . Komisja sporządzi listę zakwalifikowanych kandydatów oraz listę kandydatów rezerwowych.  Na  liście rezerwowej zostaną umieszczone osoby które pozytywnie przeszły rekrutację lecz nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc.

 

10. Osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną osobiście poinformowane o przyjęciu do Projektu.

 

11. Każdy osoba zakwalifikowana do Projektu składa deklarację uczestnictwa w projekcie według wzoru określonego przez Fundację.  Złożenie deklaracji uczestnictwa jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania do udziału w projekcie.

 

12. W wypadku rezygnacji któregokolwiek z Uczestników Projektu, na jego miejsce może zostać przyjęta osoba z listy rezerwowej.

 

13. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

 

14. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół  z przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej.

 

§ 4.

Postanowienia końcowe

 

15. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi (www.praca.ffm.pl) oraz w Biurze Projektu.

 

16. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 

17. W sprawach spornych decyzję podejmuje Zarząd Fundacji.

 

18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2020r.
Stronę odwiedzono 19466799, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON